IMPEL Logo

Trendvändning när det gäller förorening av grundvatten

2020

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Konst. 4 i ramdirektivet om vatten (WFD) är medlemsstaterna bland annat skyldiga att skydda, förbättra och återställa alla grundvattenförekomster i syfte att uppnå god grundvattenstatus senast i december 2015, och att genomföra de åtgärder som krävs för att vända varje betydande och ihållande uppåtgående trend i koncentrationen av förorenande ämnen. I själva verket var dock 25 % av grundvattenförekomsterna i EU (och t.ex. 36 % i Tyskland) kemiskt sett i dålig status 2015, främst på grund av föroreningar med nitrater och bekämpningsmedel från jordbruket. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) från 2018 är den totala arealen av grundvattenförekomster med en uppåtgående föroreningstrend fortfarande nästan dubbelt så stor som arealen med en trendvändning (9,9 % jämfört med 5,9 % av arealen).

Det finns alltså en allvarlig brist på genomförande i EU när det gäller skydd av grundvatten, och endast ett fåtal medlemsstater kan visa att de har lyckats uppnå en trendvändning. Vissa medlemsstater har under de senaste åren, senast Tyskland i juni 2018, av EG-domstolen ansetts bryta mot sina skyldigheter enligt nitratdirektivet genom att inte vidta nödvändiga ytterligare åtgärder eller förstärkta insatser för att minska vattenföroreningarna när det blev uppenbart att det nationella handlingsprogrammet inte var tillräckligt.

Projektet syftar till att minska detta genomförandeunderskott genom att undersöka möjliga instrument och bästa praxis på administrativ nivå, särskilt för regionala och lokala vattenmyndigheter.

Relaterade filer/information

  • Direktiv 2000/60/EG = ramdirektivet om vatten (artikel 4.1.b.iii)
  • Direktiv 91/676/EEG = Nitratdirektivet
  • Direktiv 2006/118/EG = Grundvattendirektivet

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Löpande – Period: 2020 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter