IMPEL Logo

Verifiering av avfallets destinationer

2003

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Projektet syftade till att öka samarbetet och informationsutbytet när det gäller verifiering av avfallets destinationer inom ramen för EU:s förordning 259/93 (Waste Shipment Regulation WSR) om övervakning och kontroll av avfallstransporter, genom att utföra inspektioner i de deltagande länderna och följa avfallsströmmarna till deras slutdestination.

Projektets resultat

  • Nätverket av tillsynsmyndigheter i de deltagande länderna har förbättrats ytterligare och kontakter har specificerats för tillsynsmyndigheter i de deltagande länderna, med ansvar för övervakning av de viktigaste anläggningarna för bortskaffande och behandling av avfall. Trots detta finns det stora variationer i de inblandade organisationernas uppgifter, kompetens och jurisdiktioner. Det varierar också hur tredagars förhandsanmälan genomförs i den nationella lagstiftningen.
  • En metod (handbok) för kontroll av avfallstransporter har utvecklats på grundval av befintliga metoder och erfarenheter. Metoden innehåller administrativa kontroller, inspektioner på plats och hur informationsutbytet mellan de berörda (verkställande) myndigheterna ska gå till. De deltagande länderna hade för avsikt att kontrollera 25 anmälda avfallstransporter. Elva inspektioner har slutligen kontrollerats "från vagga till grav". Det visade sig att ett antal anmälningar (7 av 25) inte har varit "i bruk". Oegentligheter upptäcktes i tre fall. Resultaten ger input till ytterligare förbättringar av efterlevnaden av förordningen i framtiden;
  • Av flera skäl visade det sig att tre dagars förhandsanmälan var mycket svår att genomföra. Förhandsanmälan lämnas in till en/den behöriga myndigheten/myndigheterna i landet/regionen som inte automatiskt är den ansvariga verkställande myndigheten. Det har också visat sig vara svårt att planera inspektionskapaciteten inom en tidsram på ett par dagar för att verifiera transporterna.
  • Praktiska erfarenheter och information har utbytts.

Rekommendationer

Med utgångspunkt i projektets erfarenheter och resultat av verkställigheten kan följande rekommendationer ges:

  • Europeiska kommissionen bör ompröva skyldigheterna om tredagars förhandsanmälan i samband med översynen av EU-förordning 295/93. Anmälningsförfarandet bör regleras på ett sådant sätt att det kan verkställas på lämpligt sätt, t.ex. genom att stimulera elektroniskt datautbyte om anmälningar (som EUDIN), även mellan de myndigheter som ansvarar för dessa anmälningar och de som ansvarar för verkställigheten. Dessa resultat måste analyseras av en arbetsgrupp på uppdrag av kommissionen och användas för att ytterligare förbättra förordningen.
  • Medlemsstaterna bör uppmuntras att rapportera sina erfarenheter av att tillämpa tredagars förhandsanmälan. Den (reviderade) förordning 259/93 bör innehålla denna skyldighet.
  • IMPEL/IMPEL-TFS bör arbeta på en omfattande webbplats med relevant information om bestämmelser om avfallstransporter och genomförande, med fullständiga kontaktuppgifter, avfallskataloger/referensböcker etc..
  • De behöriga myndigheterna och/eller de verkställande myndigheterna bör utse en central samordningspunkt på nationell nivå, dessutom i de fall då ansvaret för (genomförandet av) anmälningsförfarandet fastställs på regional nivå. Behöriga myndigheter och tillsynsmyndigheter bör också arbeta för att förbättra tillgången till datasystem för tre dagars förhandsanmälan, för att möjliggöra noggranna "kontrollinspektioner";
  • Projektledningen föreslår att det etablerade samarbetet utvidgas till fler EU-länder, att projektets fokus utvidgas till att omfatta avfall som är upptaget i den gröna listan och avfall som inte har anmälts, och att man fokuserar på inspektioner vid gränsövergångar på strategisk nivå (med deltagande av fler än en tillsynsmyndighet).

Relaterade filer/information

Verifikationsprojektet - fas II:

 

.

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Slutfört – Period: 2003 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter