IMPEL Logo

Konferenser om avfall och TFS

2006

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Många projekt och aktiviteter i expertgruppen för avfall och TFS bygger på den europeiska förordningen om transport av avfall (EG) nr 1013/2006 (WSR). Eftersom det rör sig om en förordning med en gränsöverskridande aspekt är det av stor vikt att ha ett aktivt och praktiskt europeiskt nätverk av inspektörer och tillsynsmyndigheter som träffas regelbundet för att utbyta praktiska erfarenheter. Inte bara miljöinspektörer, utan även tull- och polistjänstemän och domstolsväsendet. Pågående IMPEL-TFS-projekt fortsätter att visa på behovet av att upprätta och framför allt upprätthålla ett gott och praktiskt samarbete mellan medlemsstater, tredjeländer och relevanta internationella organisationer.
I juni 2014 antogs ett antal ändringar av förordningen om miljökontroller, som syftar till ett bättre och mer likvärdigt inspektionssystem för miljökontroller i hela EU, till exempel genom att upprätta inspektionsplaner. Ändringarna innebär också en förstärkning av de verkställande organens befogenheter och ett förbättrat informationsutbyte.

Dessa årliga konferenser syftar därför till att underlätta:

 • Utbyte av bästa praxis och erfarenheter;
 • Promotion av Impels arbete till en bredare publik;
 • En mer enhetlig strategi och tolkning av WSR;
 • Förbättrat samarbete mellan de berörda brottsbekämpande myndigheterna;
 • Presentationer av resultaten av andra relevanta (internationella) projekt och initiativ;
 • Samling av idéer för det framtida arbetet i exportgruppen för avfall och TFS;
 • Förbättrade förbindelser och gemensamma åtgärder med länder och regioner utanför Europeiska unionen.

Relaterade filer/information

 

 • Europeiska förordningen om transport av avfall (EG) nr 1013/2006.
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 om export av visst avfall för återvinning till länder utanför OECD.
 • Den verkställande verksamheten grundar sig på EG-förordning (EG) nr 1013/2006 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen. Den är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater. Enligt artikel 50 ska medlemsstaterna se till att förordningen efterlevs, kontrollera transporter och samarbeta bilateralt eller multilateralt med varandra för att underlätta förebyggande och upptäckt av olagliga transporter.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Internationella konventioner: Basel-, Hongkong- och Bamakokonventioner

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Löpande – Period: 2006 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter