IMPEL Logo

Avfallshantering och cirkulär ekonomi (tidigare projektserier om inspektioner av deponier)

2011

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Detta projekt bygger på resultaten och produkterna från de tidigare deponiprojekten och rör sig genom avfallshierarkins steg för att främja miljöinnovation och cirkulär ekonomi samt skapa lika villkor och en gemensam förståelse för de viktigaste punkterna i ramdirektivet om avfall i tillstånds- och inspektionsprocesser.

Detta kommer att uppnås genom att inspektörer och tillståndsgivare samlas för att lära av varandra, identifiera god praxis, utveckla vägledning för att främja denna praxis och sprida teknisk kunskap genom utbildning och yrkesutveckling. Att stödja tillsynsmyndigheterna på detta sätt bör leda till en starkare garanti för efterlevnad och en mer jämlik rättslig spelplan.

Riktlinjerna "'Making the Circular Economy work'", som lanserades i Rom i mars 2019, är ett levande dokument som kommer att revideras ytterligare med resultaten från de undergrupper som löper under 2021-2024.

Specifika resultat av projektet längs 2021 kommer att vara:

 • En bättre förståelse för värdebevarandeprocesser (nämligen återtillverkning, renovering, reparation och direkt återanvändning) som komplement till återvinning i steget förebyggande av avfallshierarkin (primärt mål) för att möjliggöra snabbare uppnående av cirkulär ekonomi.
 • Guider för att hjälpa rättstillämpare att tillämpa biproduktkriterier.
 • Uppgifter om vilka instrument inom IED som kan bidra till det övergripande målet att uppnå en cirkulär ekonomi i Europa och utbyte av god praxis om hur de genomförs.
 • Inrättande av ett praktiskt verktyg för att hjälpa verksamhetsutövare och behöriga myndigheter att kontrollera det lämpligaste sättet att utvärdera om EoW/biprodukter överensstämmer med Reach-förordningen.
 • Utveckling av en databas över avfall som är slut (fall för fall och nationella kriterier som fastställs av medlemsstaterna) för att dela information om tekniska och miljömässiga kriterier för sekundära råvaror
 • Släpp igång en undergrupp för avfallsförbränning för att fastställa ett arbetsprogram under 2022 som rör praktiska lösningar för genomförandet av BAT-slutsatser för avfallsförbränning för att bidra till att uppnå mer homogena och lika villkor i hela Europa.
 • Specifik utbildningssession om Reach&cirkulär ekonomi eller om slutligt avfall och biprodukter

Relaterade filer/information

 • 2018 Project abstracts in: English, Kroatiska, Tyska, Castellano, Estniska, Grekiska, Nederländska, engelska, spanska, nederländska, kroatiska, portugisiska, latviska, slovakiska, turkiska
 • European Commission' Guidance on Landfill gas control (2013)
 • EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi 11/03/2020
 • EU:s godkända arbetsprogram 2020-2022 för att förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen och styrningen på miljöområdet
 • Ramdirektiv om avfall 2008/98/EG ändrat genom direktiv 2018/851/EG.
 • Europaparlamentets resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av paketet om cirkulär ekonomi: alternativ för att hantera gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning (2018/2589(RSP).
 • Arbetsdokument från kommissionens avdelningar "Hållbara produkter i en cirkulär ekonomi - Mot en EU:s produktpolitiska ram som bidrar till den cirkulära ekonomin" {SWD(2019) 92 final}.
 • Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: "Den roll som avfall till energi spelar i den cirkulära ekonomin".
 • Direktivet om deponering av avfall 1999/31/EG, ändrat genom direktiv 2018/850/EU.
 • Direktivet om industriella utsläpp 2010/75/EU
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Löpande – Period: 2011 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter