IMPEL Logo

Avfallsplatser

2011 - 2014

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Med tanke på de problematiska avfallsströmmarna över hela världen, särskilt elektroniskt avfall, uttjänta fordon och deras komponenter från Europa till Afrika, enades experterna om att det är nödvändigt att mer effektivt rikta in sig på källorna till olagliga avfallsströmmar och de anläggningar där sådant avfall samlas in, lagras och/eller behandlas före export.

Enligt artikel 34.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall ska inrättningar eller företag som utför avfallshantering, inrättningar eller företag som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, mäklare och handlare samt inrättningar eller företag som producerar farligt avfall genomgå lämpliga regelbundna inspektioner av de behöriga myndigheterna.

Projektet “Waste Sites”, som pågick mellan 2011 och 2014, syftade till att öka förståelsen för dessa avfallsströmmar och anläggningar uppströms, till utbyte av information och bästa praxis samt till att ta fram vägledande dokument om identifiering, inspektion och uppföljning av platser.

I ett första skede samlade projektgruppen in information från frågeformulär som skickades till Impel-medlemmarnas medlemsländer och från analysen av befintliga vägledningsdokument. En expertworkshop fungerade som ett diskussionsforum för experter från miljömyndigheter, tull, polis, industri och forskningsinstitut och gav bidrag till de planerade vägledningsverktygen. Dessa dokument – en “handbok” och en “fältguide” – har testats vid provinspektioner i medlemsländerna. Resultaten av dessa tester kommer att användas för att färdigställa handboken om avfallsplatser under projektets andra fas.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Slutfört – Period: 2011 - 2014 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter