IMPEL Logo

Avloppsvatten i naturmiljön (WiNE)

2017

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Detta arbetspaket syftar till att hjälpa medlemsstaterna med övergången till en cirkulär ekonomi inom vattencykeln. Genom att dela med sig av god praxis inom vattenhantering i städer, industrier och livsmedelsproduktion, när det gäller vattenanvändning och återanvändning (användning av behandlat avloppsvatten som en alternativ vattenkälla) är avsikten att identifiera och förbättra lösningar när det gäller effektivitet i vattenanvändningen (med hänsyn till både kvalitet och kvantitet), som kan bidra till nollföroreningslösningar.

Under projektets tidigare faser, på industriell nivå, var avsikten att få tillgång till vattenanvändningen inom återvinningsverksamheten och en ny indikator (Water Circularity Index) som kombinerar kvalitets- och kvantitetsaspekter utvecklades. Indikatorn tillämpades på specifika industrianläggningar, nämligen oljeraffinaderier, massa- och pappersfabriker, reningsverk etc. Under 2020/21 var avsikten att undersöka om indexet var lämpligt för lokal/regional verksamhet.

Detta projekt avser att utveckla nya verktyg och/eller förbättra det tidigare (The Water Circularity Index) som kopplar samman flera delar av miljölagstiftningen för att främja en övergång till den cirkulära ekonomin genom en effektiv vattenanvändning, med beaktande av både kvalitets- och kvantitetsaspekter. För detta mål är avsikten att identifiera och koppla samman bästa praxis när det gäller vattenanvändning inom en process eller verksamhet
och återanvändning (användning av behandlat avloppsvatten som en alternativ vattenkälla), förvaltning av vattenkvalitet, slamhantering, användning av vattenresurser och energibalans.

Från tillämpningen av The Water Circularity Index är därför tänkt att hitta de bästa lösningarna i anläggningar, verksamheter och slutprodukter för att främja “återanvändning/cirkulära marknader” som inte bara kommer att resultera från en mer vatteneffektiv (kvantitet och kvalitet) användning, utan också bidrar till nollföroreningar lösningar och, när det är möjligt, inom nexusen vatten-mat-energi-ekosystem.

Ett annat relaterat resultat av arbetet kommer att vara att förbättra yrkesutbildningen, sprida kunskap och ge garantier för efterlevnad på landsbygden, vilket krävs för genomförandet av ECA:s handlingsplan i nio punkter.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Löpande – Period: 2017 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter