IMPEL Logo

Konferenser om vatten och mark

2017

Löpande

Projektbeskrivning och mål

IMPEL har ombetts av Europeiska kommissionen att utöka och tillämpa sin regleringskapacitet i expertgruppen för vatten och mark. En effektiv förvaltning av vatten- och markresurser (både kvalitativt och kvantitativt) bygger på god planering och leverans som bygger på data, information och professionella bedömningar. Det är viktigt att den ekonomiska tillväxten i varje medlemsstat stöder planerat hållbart skydd och utnyttjande av vatten- och markresurserna. Dessutom innebär ECA-initiativet, som främjas av Europeiska kommissionen, nya utmaningar, särskilt i fråga om punkt 5 (Utarbeta vägledande dokument om god praxis för säkerställande av miljööverensstämmelse på landsbygden (med avseende på mark och vatten)), som måste undersökas och diskuteras för att hitta förslag för att uppfylla IMPEL:s ambitiösa utvecklingsperspektiv.

Den verksamhet som bedrivs och de erfarenheter som byggs upp på vatten- och markområdet måste delas mellan IMPEL:s medlemmar. Den årliga vatten- och landkonferensen är ett instrument för en bred kontakt och diskussion. klicka på länkarna för mer information och rapporter:

Vatten- och landkonferensen 2022

Vatten- och landkonferensen 2019

Vatten- och landkonferensen 2018

Water and Land Conference 2017

Relaterade filer/information

  • Bedömning och hantering av översvämningsrisker direktiv 2007/60/EG
  • Meddelande (KOM(2007) 414 slutlig) - åtgärder mot vattenbrist och torka i EU
  • Soil Tematic Stategy COM(2006) 231
  • EU förslag till ett ramdirektiv för mark
  • Ramdirektiv för vatten (WFD) 2000/60/EG och dotterdirektiv
  • Gemensam jordbrukspolitik
  • Direktiv om industriella utsläpp (IED) 2010/75/UE
  • Copernicus EU Earth Programme (Regulation (EU) N° 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Löpande – Period: 2017 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter