IMPEL Logo

Sanering av vatten och mark

2021

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Hantering av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftningen som innebär olika definitioner, till exempel "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden" och "sanerade områden". Av denna anledning inledde Europeiska kommissionen-JRC ett initiativ tillsammans med EEA-EIONET-nätverket för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) som resulterade i att man definierade sex statusar för platser.

De förväntade resultaten av dessa projekt är:

  • Stöd för/utbyte av teknisk erfarenhet som krävs för att göra framsteg med saneringsfasen i Europa för att göra det möjligt för de medlemsstater där det för närvarande inte pågår något förfarande att ha en referens.
  • Att utbyta kunskap, färdigheter och god praxis, ta fram teknisk vägledning och samordna åtgärder mellan länder.
  • Att involvera de viktigaste europeiska nätverken som behandlar frågor om förorenade områden, t.ex. COMMON FORUM, Eionet WG Contamination och NICOLE.

Inlämna fallstudier om termisk desorption och fytoremediering

Projektgruppen har förberett två frågeformulär som rör tekniker för "termisk desorption" och "fytoremediering", som kommer att vara föremål för projektets nästa fas. Du uppmanas att skicka in dina fallstudier och dela detta med dina kollegor genom att använda följande mall, helst i .docx-format. Alla frågor är inte nödvändigtvis relevanta. Namnen på dem som skickat in frågorna kommer att nämnas i bekräftelsen. Deadline är den 28 februari 2023 och dokumentet ska skickas till Marco Falconis e-postadress (marco.falconi@impel.eu) med ämnesraden "Thermal Desorption case study" eller "Phytoremediation case study". Utkast till slutrapporterna väntas i oktober 2023 och kommer då att översättas till flera EU-språk.

Förfrågningsformulär om termisk desorption

Frågeformulär om fytoremediering

Slutrapporter

Projektgruppen har under 2021 släppt följande slutrapporter om kemisk oxidation in situ (ISCO) och extraktion av jordånga (SVE) på flera EU-språk:

In situ kemisk oxidation (ISCO) rapport (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) rapport (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Rapport om utvinning av jordånga (SVE) (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -rapport (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Utkast till rapporter

Projekthelheten har släppt två utkast till rapporter om flerstegsextraktion och jordtvätt den 15 oktober 2022.

MPE utkast till rapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW utkast till rapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Mall för kommentarer.doc

Du är inbjuden att lämna dina kommentarer, dela med dig av denna möjlighet till dina kollegor, genom att enbart använda mallen för kommentarer. Kommentarerna kan vara allmänna, tekniska eller redaktionella. Granskarens namn kommer att nämnas i bekräftelsen.

Kommentarer/observationer ska lämnas in med hjälp av de rapporterade formaten senast 15 november 2022 till Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), med objektet "MPE comments" eller "Soil Washing comments".

Relaterade filer/information

- Tematisk strategi för mark.
- KOM(2006)231 slutlig.
- Stockholmskonventionen (artikel 6, senaste versionen).
- MINAMATA-konventionen om kvicksilver.
- Ingen nettodränering av mark till 2050 som rapporterades för första gången i färdplanen för ett resurseffektivt Europa, KOM(2011) 571 slutlig.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Löpande – Period: 2021 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter