IMPEL Logo

Sanering av vatten och mark

2021

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Hanteringen av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftning som skulle innebära olika definitioner som för att göra några exempel “potentiellt förorenade områden”, “förorenade områden”, “sanerade områden”. Av denna anledning lanserade Europeiska kommissionen-JRC ett initiativ med EEA-EIONET-nätverket för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i MS 2018 som ledde till definitionen av 6 platsstatusar.

De förväntade resultaten av detta projekt är:

  • Stöd/utbyte av teknisk erfarenhet som krävs för att göra framsteg med saneringsfasen i Europa, så att de medlemsstater där inget förfarande pågår för närvarande kan få en referens.
  • Att dela kunskap, kompetens och god praxis, utarbeta teknisk vägledning, samordna åtgärder mellan länder.
  • att involvera de viktigaste europeiska nätverk som behandlar frågor om förorenade områden, såsom COMMON FORUM, Eionet WG Contamination och NICOLE.
.

Aktiviteter 2023

  • Projektgruppen arbetar med att förbereda två nya dokument om termisk desorption och fytoremediering. Det första utkastet förväntas vara klart i oktober 2023.
Fslutrapporter 2022

Projektgruppen offentliggjorde slutrapporter om flerfasutvinning i november 2022 och om jordtvätt i januari 2023. Översättningen av dessa rapporter pågår (förväntas vara klar i september 2023)

Multifasextraktionsrapport (MPE) (SV)

Sjordtvätt (SW) rapport (SV)

In situ Chemical Oxidation (slutrapporter 2021)

Projektgruppen har publicerat följande slutrapporter 2021 om In Situ Chemical Oxidation på flera EU-språk:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) rapport (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

<="l" style="line="top";"margin-bottom: 15pt;">

Rapport om kemisk oxidation in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) rapport (IT)

<="l" style="line-top; margin-bottom: 15pt;">Ossidazione chimica in situ (ISCO) rapport (IT)

.

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

<="l" style="line="38";"margin-top";"margin-bottom": 15pt;">In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

.

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

.

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

.

Utvinning av jordångor (slutrapporter 2021)

Projektgruppen har publicerat följande slutrapporter 2021 om utvinning av jordångor på flera EU-språk:

rapport om extraktion av jordångor (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

.

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Relaterade filer/relaterad information

• Soil Tematisk strategi.
• KOM(2006)231 slutlig.
• Stockholmskonventionen (art. 6, sista versionen).
• MINAMATA Convention on Mercury.
• Inget nettouttag av mark senast 2050 rapporterades för första gången i färdplanen för ett resurseffektivt Europa, KOM(2011) 571 slutlig.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Löpande – Period: 2021 – Topic: Vatten och mark - Tags: water

Subscribe to our newsletter