IMPEL Logo

Upptäckt och bedömning av överuttag av vatten och olagligt uttag (WODA)

2015 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Överuttag förekommer inte bara för bevattningsändamål utan även för industriellt och civilt bruk och kan
i vissa fall orsaka dramatiska effekter på markförsämringar. Typiska fall av olagligt vattenuttag inträffar när brunnar drivs utan tillstånd, eller när vatten pumpas från floder eller kanaler utan tillstånd.

Jordobservation, särskilt satellitbaserad fjärranalys, kan ge väletablerade metoder för övervakning av vattenuttag. Att upptäcka olagliga vattenuttag är ytterligare ett steg framåt och är genomförbart endast om tillstånden organiseras i ett lämpligt GIS. I första hand kan metoderna för övervakning av vattenuttag med hjälp av ekologisk observation sammanfattas på följande sätt:

  1. Metoder för övervakning av grödors evapotranspiration.
  2. Metoder för övervakning av marksänkningar.

Syftet med arbetet är att förbättra IMPEL-medlemmarnas förmåga att övervaka överuttag av vatten, både lagligt och olagligt, genom kostnadseffektiva metoder för ekologisk observation och GIS. Detta kan öka IMPEL-medlemmarnas effektivitet när det gäller användningen av inspektionsresurser på fältet för att ta itu med olagliga vattenuttag. Ökningen av förmågan att tolka vattenanvändning för jordbruk, civilt bruk och industriellt bruk kan vara till nytta för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra ramdirektivet om vatten och uppnå målen i färdplanen för ett resurseffektivt Europa.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2016 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter