IMPEL Logo

WEEE artikel 17 Free-riders Projekt

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU (respektive den genomförda nationella lagstiftningen: t.ex. ElektroG i Tyskland) måste alla tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning registreras i det nationella registret (Tyskland: stiftung elektro-altgeräte register) för att säkerställa att de kommer att uppfylla sina skyldigheter när deras sålda produkter blir avfall (t.ex. WEEE).

Det finns inget gemensamt europeiskt register. När en tillverkare som är etablerad i ett land vill sälja sina produkter i ett annat europeiskt land, där han inte är etablerad, måste han utse en auktoriserad representant i det landet, som måste uppfylla sina skyldigheter där enligt WEEE-direktivet (särskilt registrering).

Om en tillverkare inte har utsett en auktoriserad representant är det svårt för den nationella tillsynsmyndigheten att åtala honom utomlands (t.ex. i hans hemland). Därför måste tillsynsmyndigheterna samarbeta. En lösning är att uppmärksamma den behöriga nationella myndigheten i det land där producenten är etablerad på de gränsöverskridande fripassagerarna (producenter utan registrering). På så sätt minskar svårigheterna i samband med åtal eller översättning av relevanta dokument.

För att kunna arbeta bättre tillsammans behöver tillsynsmyndigheterna en plattform/SharePoint för att utbyta information. De behöver veta vem som är ansvarig i de andra medlemsstaterna för överföring av de rapporter som behövs för verkställighet och åtal.

Relaterade filer/information

Artikel 17 WEEE 2012/19/EU: Auktoriserad representant:

  • Varje medlemsstat ska se till att en producent enligt definitionen i artikel 3.1 f i-iii som är etablerad i en annan medlemsstat, genom undantag från artikel 3.1 f i-iii, får rätt att utse en juridisk eller fysisk person som är etablerad på dess territorium till behörig företrädare som är ansvarig för att fullgöra producentens skyldigheter enligt detta direktiv på dess territorium.
  • Varje medlemsstat ska se till att en producent enligt definitionen i artikel 3.1 f iv, som är etablerad på dess territorium och som säljer elektriska och elektroniska produkter till en annan medlemsstat där den inte är etablerad, utser en auktoriserad representant i den medlemsstaten till den person som ansvarar för att fullgöra producentens skyldigheter enligt detta direktiv på den medlemsstatens territorium.
  • Utnämningen av en auktoriserad representant ska ske genom ett skriftligt mandat.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter