IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
  Vatten och mark Övergripande verktyg och metoder Skydd av naturen Avfall och TFS Industri och luft
  Slutfört

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Miljöincidenter och räddningsinsatser

  2018

  Slutfört

  Det finns en mängd olika nationella lagar och förordningar som kräver att verksamhetsutövare ska införa planer och arrangemang för att förebygga, reagera på och avhjälpa miljöskador till följd av naturolyckor och tekniska olyckor. Miljöskyddsmyndigheterna har också en rad olika uppgifter och krav för att hjälpa verksamhetsutövare att förebygga olyckor och planera och genomföra insatser vid olyckor och nödsituationer. Denna mångfald av uppgifter och krav har sannolikt lett till inkonsekventa arrangemang för att förebygga och åtgärda miljöolyckor.

  [Read more]
 • Återvinning av fartyg (tidigare uttjänta fartyg)

  2019

  Löpande

  Under 2017 såldes 65 % av fartygen i världen till sydasiatiska strandningsvarv för nedmontering (t.ex. Indien, Pakistan och Bangladesh), vilket innebär betydande miljö- och hälsoeffekter, särskilt om man beaktar att dessa fartyg stod för 80 % av bruttotonnaget av alla nedmonterade fartyg som strandsattes under 2017. Den olagliga exporten av fartyg för strandning i Sydasien pågår fortfarande, liksom kringgåendet av bestämmelserna om avfallstransporter och fartygsåtervinning. Bangladesh, Indien och Pakistan står för nästan 90 % av det bruttotonnage som demonteras globalt under 2019, och en del av dessa fartyg har antingen exporterats olagligt från Europa eller "lagligt" genom att kringgå bestämmelserna.

  [Read more]
 • Seminarieserie om "Lärdomar från industriolyckor".

  1999

  Löpande

  Insamling och analys av uppgifter om industriolyckor är nödvändigt för att förebygga nya olyckor. Inspektörerna behöver illustrationer av olyckssituationer för att förstå vad som verkligen hände och vilka åtgärder som slutligen vidtogs i sådana situationer.

  [Read more]
 • Genomförande av WEEE-direktivet

  2017

  Slutfört

  Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i EU, med cirka 9 miljoner ton år 2005, och förväntas öka till mer än 12 miljoner ton år 2020. WEEE innehåller en komplex blandning av material och komponenter, som delvis också är farliga. Om WEEE inte hanteras på rätt sätt kan det orsaka stora miljö- och hälsoproblem. Dessutom kräver elektroniktillverkning användning av knappa och dyra resurser.

  [Read more]
 • Bredda IMPEL-medlemskapet

  2019

  Löpande

  Den mängd vägledningsmaterial som producerats, workshops och seminarier om bästa praxis som genomförts gör IMPEL till det ledande nätverket för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn på området för miljölagstiftning i Europa. Det finns dock för närvarande problem med rättvisa, representation och infiltration inom IMPEL:s befintliga medlemsprofil.

  [Read more]
 • Hantering av gruvavfall

  2019

  Löpande

  Gruvdrift har alltid varit en källa till råvaror för människan, men har samtidigt gett upphov till många miljöproblem. Stora mängder utvinningsavfall, som ofta överges, är källor till föroreningar och områden med geoteknisk och hydrogeologisk instabilitet. Efter ett stort antal olyckor i samband med gruvverksamhet har Europeiska kommissionen antagit direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (gruvdriftsdirektivet) som ändrar direktiv 2004/35/EG.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategiskt projekt för att öka upptäckten och avbrytandet av miljöbrottslighet på västra Balkan

  2018 - 2019

  Slutfört

  SPIDER WEB finansieras gemensamt av Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Tyskland på grundval av ett bidragsavtal med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) inom ramen för IPA/2017-projektet Countering Serious Crime in the Western Balkans. För att underlätta läsningen kan du se uppdateringarna av SPIDER WEB nedan:

  [Read more]
 • IMPEL:s nätverkskonferens 2018

  2018 - 2018

  Slutfört

  Efter att ha organiserat konferenser för EU-nätverk två år i rad (2016 i Utrecht och 2017 i Oxford) insåg IMPEL behovet av att anordna en särskild konferens om nätverkets, de fem expertgruppernas och deras medlemmars arbete, framsteg och väg framåt, särskilt i samband med Europeiska kommissionens initiativ för säkerställande av miljööverensstämmelse.

  [Read more]
 • Bedöma användningen av Copernicus-satellitbilder i miljö- och naturskyddsinspektioner och deras bevisvärde.

  2018 - 2019

  Slutfört

  Miljölagstiftningen kan stödjas av mycket uppdaterad och värdefull geografisk information som samlas in, lagras, förvaltas och hjälper till med fältverksamheten. Metoderna, den institutionella användningen och den rättsliga tillämpningen av dessa verktyg för analys av miljö och markanvändning är dock fortfarande osäkra. Syftet med detta projekt är därför att identifiera potentiella användare av dessa fjärranalysdata, baserade på Copernicus-tjänsterna, och förstå hur denna information kan stödja inspektionsverksamheten för miljö- och naturskyddsinspektioner inom ramen för varje involverad IMPEL-medlem och hur den redan har tillämpats och kan tillämpas i framtiden, med hänsyn till de viktigaste förfarandena, metoderna, (öppen) tillgång till sådana förfaranden och metoder och rättsliga begränsningar (avseende geospatial bevisföring i olika länders rättsliga bakgrund).

  [Read more]
 • Beaktande av människors hälsa genom IPPC

  2003 - 2004

  Slutfört

  Detta projekt genomfördes för att utarbeta en rapport om hur effekterna på människors hälsa beaktas i de olika stadierna i tillståndsgivningen inom ramen för IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control). En vägledning för god praxis har tagits fram genom att beakta de olika tillvägagångssätt som medlemsstaterna för närvarande tillämpar i denna fråga. Vägledningen kommer att hjälpa medlemsstaterna genom att identifiera gemensamma principer och förfaranden som de kan beakta vid genomförandet av IPPC-direktivet. IPPC-direktivet lägger större vikt än någon tidigare lagstiftning vid att skydda människors hälsa genom miljölagstiftning. Projektet visade att ansvaret för hälsoskydd och miljöskydd i de flesta europeiska medlemsstater inte ligger hos samma organ. Genomförandet av IPPC är därför en utmaning och kräver ett omfattande samarbete.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter