IMPEL Logo

Konferens IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakt

Konferensens slutsatser

Att erkänna bristerna i genomförandet

Den nuvarande genomförandeklyftan i Europa undergräver skapandet av en jämn spelplan. Svåra situationer i de europeiska nationalekonomierna har lett till nedskärningar i resurserna och överbelastade personer som arbetar inom miljöförvaltningarna, vilket innebär att kvaliteten på miljötillstånd och miljötillsyn har försämrats. Detta kommer (så småningom) att leda till att gemenskapens miljölagstiftning genomförs på ett otillräckligt sätt, vilket medför risker för människors hälsa och miljön. Därför måste mer göras för att stärka genomförandet och säkra de nödvändiga resurserna för att uppnå en bättre miljö i Europa och undvika de ökande sociala och ekonomiska kostnaderna för bristande genomförande. Det behövs en mer systematisk bedömning av de verkliga genomförandeproblem som upplevs i praktiken, och yrkesverksamma bör delta i arbetet med att identifiera och genomföra praktiska tillvägagångssätt och lösningar på de problem som uppstår.

Enklare och mer genomförbar politik och lagstiftning

Praktiker kan spela en nyckelroll i utvecklingen av lagstiftning för att se till att den är praktiskt tillämpbar och verkställbar. Mer systematiska tillvägagångssätt och verktyg bör användas för att involvera praktiker och bättre utnyttja deras praktiska expertis. Mer arbete måste läggas ned på att effektivisera och förenkla lagstiftningskraven för att minska byråkratin och göra det lättare för företagen att göra rätt saker. Det finns utrymme för större öppenhet i miljöförvaltningen för att förbättra intressenternas, det civila samhällets och medborgarnas deltagande. Det finns ett behov av att förenkla, effektivisera och göra den information som behövs för att stödja en bättre efterlevnad av miljölagstiftningen mer lättillgänglig.

Större stöd till genomförandeorganisationer

Att förbättra samordningen mellan olika aktörer är en tydlig prioritering. Vi bör söka möjligheter till ett närmare och effektivare samarbete mellan nätverk i hela Europa, mellan enskilda länder och även mellan berörda myndigheter inom länderna. Kollegial granskning har visat sig vara en mycket effektiv mekanism för att identifiera och hitta lösningar på genomförandeproblem. Vi uppmuntrar en större och bredare användning av metoder för kollegial granskning på både nationell, europeisk och internationell nivå. Det finns ett tydligt behov av mer och bättre utbildning av yrkesverksamma. Vi måste fastställa prioriterade områden för utbildning av tillsynsmyndigheter, inspektörer, åklagare, domare och ombudsmän, inklusive gemensamma utbildningsprogram där så är lämpligt. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och förankra metoder och verktyg för att hjälpa genomförandeorganisationer att prioritera och inrikta sina insatser för att med sina begränsade resurser ge bästa möjliga resultat för människor och miljö. Vi uppmuntrar utvecklingen av forum för att främja innovativt tänkande och innovativa tillvägagångssätt om hur hela genomförandecykeln kan göras mer effektiv och ändamålsenlig, vilket ger större miljöfördelar, förbättrar konkurrenskraften och stöder en grönare ekonomi i Europa.

Som slutsats konstaterade John Seager, ordförande för IMPEL, att IMPEL uppmanar beslutsfattare på europeisk nivå och i enskilda länder att beakta dessa rekommendationer och vidta åtgärder för att uppnå de större fördelar som kommer att följa av ett bättre genomförande. Nätverken har en viktig roll när det gäller att föra dessa åtgärder framåt och IMPEL uppmuntrar länderna att delta aktivt i dem.

Ny strategisk inriktning

En av de uppföljningsåtgärder som IMPEL för närvarande genomför är att utveckla en ny strategisk inriktning för nätverkets framtid. Genom att anta ett strategiskt dokument beskriver IMPEL sitt fokus, sina prioriteringar och nätverkets nya struktur för de kommande åren och hur det kommer att anpassas för att möta de kommande utmaningarna. Detta inkluderar till exempel inrättandet av fem nya expertgrupper som ersätter de två befintliga klustren.

KONFERENSFÖRKLARING

 

Tags:

Subscribe to our newsletter