IMPEL Logo

Checklista för bedömning av lagstiftningens genomförbarhet och verkställbarhet

För att uppmuntra beslutsfattare, lagstiftare och intressenter att ägna större uppmärksamhet åt sannolika problem med praktiska genomförbarhet och verkställbarhet under hela lagstiftningsprocessen, i syfte att förutse och åtgärda problem med praktiska genomförbarhet och verkställbarhet;Genom ett proaktivt tillvägagångssätt inledde IMPEL ett projekt som syftade till att ta fram en praktisk checklista för att bedöma genomförbarheten och verkställbarheten av befintlig och ny lagstiftning i syfte att förbättra det övergripande genomförandet av EU:s miljölagstiftning i medlemsstaterna.

IMPEL utvecklade sin egen checklista 2006, men den ersattes av ett arbete som utfördes 2010 i samarbete med Heads of EPA’s network.

Checklistan är utformad för att göra det möjligt för aktörer och intressenter i lagstiftnings- och genomförandeprocessen att bedöma EU:s miljölagstiftning (och tillhörande nationell lagstiftning och genomförandeinsatser) utifrån olika aspekter av genomförbarhet och verkställbarhet, både i förväg och i efterhand. Rapporten innehåller en lista med frågor som kan användas som en checklista, ett hjälpmedel eller ett frågeformulär, beroende på användarens behov och intressen.

Extra bilaga(ar)

Tags:

Subscribe to our newsletter