IMPEL Logo

Klassificering av avfall från den gröna listan enligt förordningen om avfallstransporter

Syftet med de praktiska riktlinjerna är att hjälpa företag och myndigheter som producerar, bearbetar,
transporterar, exporterar och kontrollerar avfall att korrekt utvärdera avfallet. Riktlinjerna syftar således till att ge stöd vid bedömningar som ska göras i samband med klassificering av avfall med avseende på förordningen om avfallstransporter. Innehållet representerar den danska miljöskyddsmyndighetens tolkning av de underliggande reglerna och är endast avsedda som vägledning. Vid oenighet om tolkningen av reglerna är det domstolarna som avgör.
Procedurkrav för avfallstransporter kommer inte att diskuteras i denna publikation. Referensmaterial, med riktlinjer för förfaranden för import/export av avfall, finns på miljöskyddsmyndighetens webbplats. De österrikiska riktlinjerna för klassificering av avfall enligt den gröna listan har gett stor inspiration till de danska riktlinjerna. Många andra EU-medlemsstater har skapat riktlinjer och detaljerade webbplatser för förordningen om avfallstransporter, även om de flesta fokuserar på förfarandena för gränsöverskridande transporter.

Den engelska översättningen av dessa riktlinjer har fått stöd av IMPEL-nätverket.

Tags:

Lead country and contact

Storbritannien

Subscribe to our newsletter