IMPEL Logo

Handbok för inspektion och tillsyn av e-avfall

Denna handbok syftar till att ge praktisk vägledning och bakgrundsinformation till tjänstemän som arbetar med gränsöverskridande transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning (UEEE) och elektriskt och elektroniskt avfall (e-avfall). Även om åtgärder från både export- och importländer är viktiga för att Baselkonventionen ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt, även när det gäller e-avfall, är handboken främst inriktad på importländer. Detta beror på att projektet syftar till att stödja kapacitetsuppbyggnad i de berörda länderna, som huvudsakligen är importländer. Eftersom kusthamnarna är de överlägset viktigaste införselställena för transporter av UEEE och e-avfall till den afrikanska kontinenten, är denna handbok inriktad på kapacitetsuppbyggnad och förbättrat samarbete mellan tjänstemän som arbetar med tillsyn och reglering och vars dagliga arbete är relaterat till afrikanska kusthamnar.

Manualen utarbetades 2012 av medlemmar av IMPEL:s projektgrupp som ansvarar för genomförandet av komponent IV i projektet E-waste Africa. Förberedelsen har skett i nära samarbete med Baselkonventionens sekretariat och BCCC-Nigeria.

Tags:

Subscribe to our newsletter