IMPEL Logo

God praxis för att hantera diffusa nitratföroreningar från gårdar och gårdshus

Detta verktyg samlar exempel på god praxis för att hantera diffus nitratförorening från gårdar och gårdstomter.Syftet med dokumentet är att presentera pragmatiska metoder som kan bidra till att begränsa nitratläckaget till vattenmiljön och därmed bidra till en högre grad av efterlevnad av nitratdirektivets och ramdirektivets mål.

Enligt nitratdirektivet måste medlemsstaterna fastställa koder för god jordbrukspraxis som ska tillämpas av jordbrukarna i enlighet med bilagorna II och III. Koderna för god jordbrukspraxis genomförs som ett antal specifika skyldigheter för jordbrukaren och kan skilja sig åt från medlemsstat till medlemsstat. Avsikten med detta dokument är att beskriva mer detaljerat än vad som gjorts tidigare hur dessa skyldigheter kan kontrolleras och i slutändan hjälpa varje medlemsstat att följa direktivet.

Nitratdirektivet utgör en integrerad del av ramdirektivet om vatten och är ett av de viktigaste instrumenten för att skydda vatten mot jordbrukstryck. Detta arbete kommer därför att omfatta åtgärder för att genomföra båda EU-direktiven.

Dokumentet bygger delvis på EU-kommissionens rapport från 2011, “Controls on the implementation of the Nitrate Directive. Resultat av ett frågeformulär bland medlemsstaterna. Guidelines on Controls” (appendix 1) i syfte att göra rekommendationerna från rapporten ännu mer konkreta genom att ge praktiska exempel på god praxis för kontroll av olika åtgärder. Exemplen kan komma från en medlemsstat eller vara en sammanställning av praxis från flera medlemsstater.

Tags:

Lead country and contact

Danmark

Subscribe to our newsletter