IMPEL Logo

Vägledning för inspektioner av deponier (reviderad version 2016)

En inspektion på en soptipp måste omfatta olika ämnen. Med utgångspunkt i IMPEL:s projekt om deponier beslutade inspektionsgruppen att välja ut vissa ämnen att fokusera på i denna vägledning, nämligen:
(1) Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall.
(2) Gasreglering.
(3) Skydd av mark och vatten (grundvatten).
(4) Vattenreglering och hantering av lakvatten.

Denna vägledning innehåller för vart och ett av de ovan nämnda ämnena en kort beskrivning, inklusive kraven i deponidirektivet avseende denna verksamhet.

;För det andra hänvisas till (kännedom om) befintlig vägledning och verktyg i EU:s medlemsländer.

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Subscribe to our newsletter