IMPEL Logo

Tools

 • Finansiella avsättningar för miljöskulder - Praktisk vägledning

  Denna praktiska vägledning är avsedd som ett referensdokument för tillsynsmyndigheter. Den föreskriver inte vad en tillsynsmyndighet ska göra. Syftet är i stället att tillhandahålla information som hjälper tillsynsmyndigheterna att fatta bättre beslut om finansiella avsättningar för miljöförpliktelser och miljöansvar. På så sätt bör den bidra till ett bättre miljöskydd och ett bättre skydd av de offentliga finanserna, främja efterlevnaden av principen om att förorenaren betalar och uppmuntra verksamhetsutövare att investera i förebyggande av föroreningar. Vägledningen identifierar frågor som bör beaktas i beslutsprocessen vid bedömningen av finansiella avsättningar och hjälper tillsynsmyndigheter och andra användare att hitta framgångsrika lösningar. Den betonar också vikten av löpande underhåll och övervakning av den finansiella avsättningen för att säkerställa att den finansiella avsättningen levereras på ett framgångsrikt sätt när den behövs, och ger exempel på användning och vägledning internationellt.

  [Read more]
 • Metodik för tillståndsgivning för att göra rätt saker - Jämförelse

  Att göra rätt saker för miljötillstånd är ett pågående projekt (2016-2018) som undersöker förhållandet mellan tillstånd och inspektion, identifierar intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifierar och beskriver de steg som kan användas i tillståndsförfaranden.

  [Read more]
 • Naturskydd vid tillståndsgivning och inspektion av industrianläggningar

  Denna rapport/det här verktyget är särskilt inriktat på att förtydliga screeningkriterierna, bedöma betydande effekter, bedöma kumulativa effekter och, om möjligt, införa mekanismer för att kontrollera efterlevnaden av tillståndsvillkoren när det gäller de begränsningsåtgärder som fastställs enligt artikel. 6(3). När det gäller hanteringen av Natura 2000 i samband med tillståndsgivning och inspektion av industriella anläggningar har projektet identifierat en del god praxis som beskrivs i rapporten.

  [Read more]
 • God praxis för energieffektivitet vid tillståndsgivning och inspektioner

  Detta dokument ger en översikt över god praxis när det gäller energieffektivitet i tillstånds- och inspektionsförfaranden.

  [Read more]
 • Behandling av avfall före deponering i enlighet med art. 6 i direktivet om deponering av avfall

  I denna rapport redovisas resultaten av den del av IMPEL-projektet om deponering av avfall som är inriktad på EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 6 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, i för att undersöka situationen i medlemsstaterna när det gäller deponering av obehandlat avfall. En enkät skickades ut preliminärt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter