IMPEL Logo

Handbok för avfallsplatser

Med tanke på de problematiska avfallsströmmarna i världen, särskilt elektroniskt avfall, uttjänta fordon och deras komponenter från Europa till Afrika, är experter på avfallstransporter numera eniga om att det är nödvändigt att mer effektivt inrikta sig på källorna till olagliga avfallsströmmar och på de anläggningar i tidigare led där sådant avfall samlas in, lagras och/eller behandlas före export. Projektet IMPEL-TFS “Waste Sites”, som inleddes i början av 2011, syftar till en bättre förståelse av dessa avfallsströmmar och anläggningar, till ett utbyte av information och bästa praxis, och till att ta fram vägledning för identifiering av anläggningar,  inspektion och uppföljning för att främja efterlevnad.

Denna handbok för avfallsplatser bygger på projektgruppens erfarenheter, en analys av befintliga vägledningsdokument, frågeformulär som skickats till IMPEL:s medlemsländer och resultaten av en expertworkshop i Frankfurt a.M. (Tyskland). Den ger en introduktion till den illegala avfallshandelns ekonomi och det rättsliga sammanhanget för avfallsplatser och belyser vikten av proaktiva åtgärder, t.ex. kampanjer för att öka medvetenheten och samarbete med tullmyndigheter, branschorganisationer och rederier. Därefter ges vägledning om identifiering av problematiska avfallsplatser och exempel på framgångsrika metoder som används i vissa EU-länder, som till exempel metoden för avfallslösningar. Den centrala delen av handboken ägnas åt förberedelser och genomförande av inspektioner av anläggningar, med fokus på inspektionsmetoder, nödvändig information och kontakter, åtskillnad mellan avfall och icke-avfall samt säkerhetsaspekter. Det sista kapitlet i dokumentet behandlar den nödvändiga uppföljningen av en inspektion. Handbokens text kompletteras av 11 bilagor som innehåller beslutsträd, checklistor, relevanta blanketter, tabeller över procedurkrav och användbara webblänkar.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter