IMPEL Logo

Tools

 • Vägledning för effektiv planering av inspektion av avfallstransporter

  Enligt förordning (EU) nr 660/2014 ska EU:s medlemsstater senast den 1 januari 2017 upprätta inspektionsplaner för inspektioner av avfallstransporter för att säkerställa nödvändig kapacitet för inspektioner och effektivt förhindra olagliga transporter.

  [Read more]
 • Vägledning Att få den cirkulära ekonomin att fungera

  En avgörande faktor i övergången till cirkulär ekonomi är innovationer i produktions- och återvinningsanläggningar som syftar till resurseffektivitet, förebyggande av avfall och användning av produktionsrester eller material som återvinns från avfall som sekundära råvaror.

  [Read more]
 • Vägledning för genomförandet av IED vid planering och genomförande av inspektioner.

  Denna vägledning togs fram inom ramen för 2012 års IMPEL-projekt: Huvudsyftet med detta projekt var att organisera ett utbyte av information om bästa praxis för genomförandet av artikel 23 i direktivet om industriutsläpp med hänsyn till den vägledning om inspektionsplanering och riskbedömning som redan utvecklats av IMPEL och de krav som beskrivs i artikel 23 i direktivet om industriutsläpp.

  [Read more]
 • God praxis för att hantera diffusa nitratföroreningar från gårdar och gårdshus

  Detta verktyg samlar exempel på god praxis för att ta itu med diffusa nitratföroreningar från gårdar och gårdstomter. Syftet med dokumentet är att presentera pragmatiska metoder som kan bidra till att begränsa nitratläckaget till vattenmiljön och därmed bidra till en högre grad av överensstämmelse med nitratdirektivet och ramdirektivet om vatten.

  [Read more]
 • Finansiella avsättningar för miljöskulder - Praktisk vägledning

  Denna praktiska vägledning är avsedd som ett referensdokument för tillsynsmyndigheter. Den föreskriver inte vad en tillsynsmyndighet ska göra. Syftet är i stället att tillhandahålla information som hjälper tillsynsmyndigheterna att fatta bättre beslut om finansiella avsättningar för miljöförpliktelser och miljöansvar. På så sätt bör den bidra till ett bättre miljöskydd och ett bättre skydd av de offentliga finanserna, främja efterlevnaden av principen om att förorenaren betalar och uppmuntra verksamhetsutövare att investera i förebyggande av föroreningar. Vägledningen identifierar frågor som bör beaktas i beslutsprocessen vid bedömningen av finansiella avsättningar och hjälper tillsynsmyndigheter och andra användare att hitta framgångsrika lösningar. Den betonar också vikten av löpande underhåll och övervakning av den finansiella avsättningen för att säkerställa att den finansiella avsättningen levereras på ett framgångsrikt sätt när den behövs, och ger exempel på användning och vägledning internationellt.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Under namnet "easyTools" samlade en projektgrupp under ledning av Tyskland in information om de riskbedömningar som används i Europa. På grundval av denna information utvecklades och testades en ny regelbaserad metod som kallas Integrated Risk Assessment Method (IRAM). T

  [Read more]
 • Metodik för tillståndsgivning för att göra rätt saker - Jämförelse

  Att göra rätt saker för miljötillstånd är ett pågående projekt (2016-2018) som undersöker förhållandet mellan tillstånd och inspektion, identifierar intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifierar och beskriver de steg som kan användas i tillståndsförfaranden.

  [Read more]
 • Klassificering av avfall från den gröna listan enligt förordningen om avfallstransporter

  Syftet med de praktiska riktlinjerna är att hjälpa de företag och myndigheter som producerar, bearbetar, transporterar, exporterar och kontrollerar avfall, att korrekt utvärdera detta avfall. Riktlinjerna syftar således till att ge stöd vid bedömningar som skall göras i samband med klassificering av avfall enligt förordningen om avfallstransporter.

  [Read more]
 • Verktyg för initiativet IMPEL-utvärdering (IRI)

  IRI står för IMPEL Review Initiative och är en frivillig inbördes granskning där miljömyndigheter i IMPEL-medlemmarnas medlemsländer hjälper varandra att förbättra genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Genom att ha en IRI får värden gratis råd för att ytterligare förbättra sitt arbete och bästa praxis utbyts inom EU. Om du är intresserad av att vara värd för en IRI kommer detta informationspaket att ge dig viktig information.

  [Read more]
 • Överensstämmelse med riktlinjer: Stöd till företagshanteringssystemet (CMS)

  Traditionell övervakning har flera brister. Även om vissa reglerade företag behöver en avskräckande strategi är de flesta reglerade företag villiga att följa offentliga bestämmelser. Vissa av dem, särskilt de större reglerade organisationerna, är mottagliga för nya former av reglering. För dessa företag är en traditionell kommando- och kontrollmetod inte särskilt effektiv, eftersom den inte erkänner företagets egen kapacitet och kan undergräva den inneboende motivationen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter