IMPEL Logo

Tools

 • Metodik för tillståndsgivning för att göra rätt saker - Jämförelse

  Att göra rätt saker för miljötillstånd är ett pågående projekt (2016-2018) som undersöker förhållandet mellan tillstånd och inspektion, identifierar intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifierar och beskriver de steg som kan användas i tillståndsförfaranden.

  [Read more]
 • Naturskydd vid tillståndsgivning och inspektion av industrianläggningar

  Denna rapport/det här verktyget är särskilt inriktat på att förtydliga screeningkriterierna, bedöma betydande effekter, bedöma kumulativa effekter och, om möjligt, införa mekanismer för att kontrollera efterlevnaden av tillståndsvillkoren när det gäller de begränsningsåtgärder som fastställs enligt artikel. 6(3). När det gäller hanteringen av Natura 2000 i samband med tillståndsgivning och inspektion av industriella anläggningar har projektet identifierat en del god praxis som beskrivs i rapporten.

  [Read more]
 • God praxis för energieffektivitet vid tillståndsgivning och inspektioner

  Detta dokument ger en översikt över god praxis när det gäller energieffektivitet i tillstånds- och inspektionsförfaranden.

  [Read more]
 • Verktyg för iDepend-modellering

  iDEPEND är ett verktyg för beroendemodellering som kan hjälpa tillsynsmyndigheter att identifiera interventionsstrategier och tillvägagångssätt för att förbättra verksamhetsutövarnas miljöanpassning. Samtidigt analyserar verktyget hur framgångsrik den valda strategin kan vara.

  [Read more]
 • Checklista för bedömning av lagstiftningens genomförbarhet och verkställbarhet

  För att uppmuntra beslutsfattare, lagstiftare och intressenter att ägna större uppmärksamhet åt sannolika problem med praktisk genomförbarhet och verkställbarhet under hela lagstiftningsprocessen, i syfte att förutse och åtgärda problem med praktisk genomförbarhet och verkställbarhet genom ett proaktivt tillvägagångssätt, inledde Impel ett projekt som syftade till att ta fram en praktisk checklista för att bedöma den praktiska genomförbarheten och verkställbarheten av befintlig och ny lagstiftning, i syfte att förbättra det övergripande genomförandet av EU:s miljölagstiftning i medlemsstaterna.

  [Read more]
 • Dialog med grannskapet - verktygslåda

  Detta dokument riktar sig till myndigheter och företag som vill använda eller främja en direkt dialog. för att lösa miljökonflikter mellan boende och industrianläggningar. Ett antal medlemsstater har deltagit i en rad projekt om upprättande av grannskapsdialoger, där man samlat in och utvärderat exempel på hur miljökonflikter mellan företag och deras grannskap kan lösas genom dialog.

  [Read more]
 • Behandling av avfall före deponering i enlighet med art. 6 i direktivet om deponering av avfall

  I denna rapport redovisas resultaten av den del av IMPEL-projektet om deponering av avfall som är inriktad på EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 6 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, i för att undersöka situationen i medlemsstaterna när det gäller deponering av obehandlat avfall. En enkät skickades ut preliminärt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter