IMPEL Logo

IMPEL Hakkında

Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yürütülmesi için Avrupa Birliği Ağı (IMPEL), Avrupa Birliği Üye Devletleri, AB'ye katılan ve aday ülkeler, AEA ve EFTA ülkeleri ve Avrupa Topluluğu'na katılmaya aday ülkelerin çevre otoritelerinin kar amacı gütmeyen uluslararası bir birliğidir. Dernek Belçika'da kayıtlıdır ve yasal merkezi Brüksel'dedir. IMPEL'in şu anda tüm AB Üye Devletleri, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, İzlanda, Kosova*, Arnavutluk, İsviçre ve Norveç dahil olmak üzere 36 ülkeden 56 üyesi bulunmaktadır.

(*Bu tanımlama, statüye ilişkin pozisyonlara halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244/1999 sayılı kararı ve Kosova'nın bağımsızlık ilanına ilişkin UAD Görüşü ile uyumludur.)

Gayriresmiden resmiye

IMPEL 1992 yılında çevre hukukunun uygulanması ve yürütülmesiyle ilgilenen Avrupalı düzenleyiciler ve yetkililerden oluşan gayriresmi bir Ağ olarak kurulmuştur. IMPEL, 2008 yılında Belçika yasaları uyarınca kar amacı gütmeyen uluslararası bir derneğe dönüştürülmüştür. IMPEL ağının tarihçesi hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Ağın amaçları

Ağın amacı, Avrupa Birliği'nde çevre mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere ilerleme kaydedilmesi için gerekli ivmeyi yaratmaktır. IMPEL'in faaliyetlerinin özü bir proje yapısı içinde gerçekleşir ve farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, akran değerlendirmesi, uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyim alışverişi, uluslararası uygulama işbirliğinin yanı sıra Avrupa çevre mevzuatının uygulanabilirliğini ve uygulanabilirliğini teşvik etme ve destekleme ile ilgilidir.

IMPEL çevre alanında yaygın olarak bilinen bir kuruluş haline gelmiştir ve bir dizi AB yasama ve politika belgesinde adı geçmektedir, örn.:

  • Yedinci Topluluk Çevre Eylem Programını ortaya koyan, 2020'ye kadar Genel Birlik Çevre Eylem Programına ilişkin 20 Kasım 2013 tarihli ve 1386/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı 'Gezegenimizin sınırları dahilinde iyi yaşamak',
  • Üye Devletlerde çevre denetimleri için asgari kriterler sağlayan 4 Nisan 2001 tarihli ve 2001/331/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı (RMCEI),
  • Komisyon'un Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi'ne Avrupa Topluluğu Çevre Hukuku'nun uygulanmasına ilişkin Tebliği ve,
  • Avrupa Komisyonu Etki Değerlendirme Kılavuz İlkeleri.

Subscribe to our newsletter