IMPEL Logo

Doğa koruma

2020 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve tersine çevrilmesi Avrupa Birliği'nde bir önceliktir. AB Doğa mevzuatının (Kuşlar ve Habitat Direktifleri ve istilacı yabancı türlere ilişkin düzenleme) uygulanması, 2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisi'nde yer alan AB 2020 biyoçeşitlilik hedefine ulaşmak için esastır.

Ancak, uygulama ve yürütmenin iyileştirilmesi gerekmektedir. Her yıl Avrupa Komisyonu'na bu doğa direktifleriyle ilgili nispeten yüksek sayıda şikayet ve ihlal prosedürü ulaştığından, bu konudaki denetim ve uygulamanın güçlendirilmesi ve bunun için de Avrupa'daki diğer doğa ağlarıyla güçlerin birleştirilmesi gerekmektedir. IMPEL stratejisine göre, doğanın korunmasına yönelik ana ilgi alanları Yeşil Uzman Ekibin çalışmaları kapsamında ele alınacaktır. Bu yaklaşım, Avrupa Doğa Mevzuatının Uygulanmasındaki yeni perspektiflerle başa çıkmak için daha etkili olarak öngörülmüştür: doğa koruma konularına odaklanmış bir yaklaşıma ve yetkililer, savcılar ağı, hakimler ağı, STK’lar ve bilimsel enstitüler gibi diğer önemli ağlar arasındaki doğa uzmanları arasında istikrarlı ve yapılandırılmış bir diyaloga izin verecektir. Yeşil Uzman Ekibinin genel amacı, farkındalık yaratarak AB Doğa mevzuatının uygulanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunmak, yeşil uzman ağını genişletmek, en iyi uygulamaları paylaşmak, savcılardan oluşan AB ağı ve hakimlerden oluşan ağ ile işbirliğini güçlendirmek, STK’lar ile işbirliğini güçlendirmek ve bilgi paylaşmak, (uygulama) uzmanları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ortak denetimler düzenlemektir. IMPEL, tüm ağların ve STK’ların çabalarını birleştirmeye ve denetim ve uygulama alanındaki deneyimini, düzenleme-izin ve denetim-yürütme-savcılık-karar verme-mevzuatın etkinliğinin değerlendirilmesi zincirine değer katan proje ve faaliyetleri belirlemek için kullanmaya isteklidir."

Tags:

Key areas

 • Kuşların yasadışı öldürülmesiyle mücadele
 • Natura 2000 ağı içerisinde Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi gerekliliklerinin uygulanması
 • AB Kereste Yönetmeliğinin Uygulanması
 • Akran incelemeleri ('yeşil' Impel İnceleme Girişimi) ve tavsiyelerin uygulanmasının takibi/desteği
 • Biyoçeşitlilik

Related projects

 • BIOVAL - Ekosistemlerin Geri Kazanım Hesaplaması

  Yaban hayatı suçlarının ekosistemler ve koruma altındaki türler üzerindeki etkisi konusunda hala farkındalık eksikliği bulunmaktadır. Kovuşturma ve davalar sırasında yararlı ve güvenilir bir araç haline gelmek için bu zararı hesaplamanın yolu, daha fazla araştırılması gereken bir konudur. Halihazırda bazı iyi örnekler mevcuttur. Örneğin Finlandiya'da savcı, ekosistemlere ve koruma altındaki türlere verilen zararı hesaplayan bir 'fiyat listesi' ile çalışmak zorundadır. Bu, küçük ihlallerden nesli tükenmekte olan ağır türlerin dahil olduğu yaban hayatı suçlarına kadar değişmektedir.

  [Read more]
 • İKB Yürütme ve diğer Paydaşlar arasında bilgi alışverişi (IMPEL-ESIX)

  Biyolojik çeşitlilik kaybının 2020 yılına kadar durdurulması ve tersine çevrilmesi Avrupa Birliği'nin önceliklerinden biridir. AB Doğa mevzuatının (Kuşlar ve Habitat Direktifleri) uygulanması, AB 2020 biyoçeşitlilik hedefine ulaşmak için esastır. Ancak, uygulama ve yürütmenin iyileştirilmesi gerekmektedir.

  [Read more]
 • Av Turizmi ile Bağlantılı Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele

  2015 yılında Slovenya'da avcılık yönetmeliği kapsamında yumuşak ve sert kontrol tedbirleri ile 'kapalı' bir düzenleyici sistemin iyi bir örneği incelenmiş ve bu sistem birçok Üye Devlet tarafından faydalı bulunmuştur. Bu nedenle, sistemin pratikte nasıl işlediğini görmek amacıyla 2017 yılında Slovenya'da bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. 2019-2020'de üye ülkelerden müfettişlere, Birdlife üyelerine ve Face-üyelerine çevrimiçi bir anket gönderilmiştir. Ankete verilen yanıtların analizine dayanarak 2021 yılında ortak bir denetim için iki ülke seçilecektir.

  [Read more]
 • Doğa koruma alanlarının denetim planlama aracı

  Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğindeki endişe verici düşüş, Avrupa Birliği (AB) tarafından Avrupa'nın en değerli türlerini ve habitatlarını AB içindeki tüm doğal aralıklarında korumak için iki önemli mevzuatın - Habitat ve Kuş Direktifleri - kabul edilmesini sağlamıştır.

  [Read more]
 • Yaban Hayatı Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planının uygulanmasında iyi uygulamalar

  Yaban Hayatı Kaçakçılığına karşı AB Eylem Planının uygulanması, sadece AB kurumlarının değil, aynı zamanda AB ajanslarının - Europol ve Eurojust -, Üye Devletlerin ve ilgili kurumlarının, AB delegasyonlarının ve üçüncü ülkelerdeki Üye Devlet Büyükelçiliklerinin de geniş desteğini gerektirmektedir.

  [Read more]
 • Doğa koruma uzman ekip toplantısı ve ortak denetimler

  2014 yılında ilk yeşil IMPEL İnceleme Girişimi (IRI) Romanya'da gerçekleştirilmiştir, ikinci yeşil IRI ise Mayıs 2016'da İtalya'da gerçekleştirilecektir. En iyi uygulamalar ve iyileştirme fırsatları tespit edilmiştir. Romanya, çevre ve doğa koruma ajanslarının (ayrılmış veya birleştirilmiş) organizasyonu konusunda bilgi ve uzmanlık alışverişinde bulunmak istedikleri bir odak alanına işaret etmiştir. 2015'te Romanya'daki çalıştay sırasında çalışma grubu, 'yasadışı av turizmi' konusunu, bu faaliyetin kapsamını belirlemek ve yasal ve yasadışı yönlerini tespit etmek için birlikte çalışma fırsatı olarak tanımladı. Bu, Romanya'daki bir savcının sunumuna dayanıyordu. Bu davanın doğa koruma statüsü üzerinde derin etkileri olduğu ve yasadışı faaliyetlerin hala devam ettiği söylendi. Doğa koruma uzman ekibinin yönetim planında 'omurga yapısı' bir IRI faaliyeti döngüsü içermekte ve bunu bir sonraki yıl uzman ekip toplantısı takip etmektedir.

  [Read more]
 • Habitat Direktifi Madde 6 (3) kapsamında izin verilmesi

  Kuşlar ve Habitat Direktifleri, Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından onaylanan biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve tersine çevrilmesi yönündeki AB 2020 hedefine ulaşılmasında merkezi bir öneme sahiptir. Komisyon, bu amaca ulaşmak için altı hedeften oluşan iddialı bir strateji benimsemiştir. Bu Stratejinin 1. Hedefi, biyolojik çeşitliliğin "korunması için AB doğa mevzuatının tam olarak uygulanmasına" odaklanmıştır ve koruma statüsünde önemli bir iyileşme gerektirmektedir.

  [Read more]
 • Doğanın Korunmasına Odaklanan IMPEL İnceleme Girişimi ('Yeşil IRI')

  Genel IMPEL İnceleme Girişimi'ni (IRI) takip eden bu proje, başta Kuşlar ve Habitat Direktifleri olmak üzere doğa korumaya ilişkin AB mevzuatının uygulanması ve yürütülmesiyle ilgili olarak Üye Devlet içindeki veya Üye Devletin belirli bölgelerindeki mevcut durumun bir resmini çıkarmayı amaçlamaktadır. Sonuçlar, iyi uygulamalar ve iyileştirme fırsatları olarak belirlenmiştir.

  [Read more]
 • AB Kereste Yönetmeliğinin Uygulanması ve Yürürlüğe Konulması

  Komisyon tarafından yapılan son anketlerin de gösterdiği üzere, AB Kereste Yönetmeliği'nin uygulanma durumu hala tatmin edici değildir. Anketlerin sonuçları, sivil toplum kuruluşlarının paralel analizleriyle de desteklenmektedir (örneğin WWF 2014 barometresi, ClientEarth, Greenpeace). AB Kereste Tüzüğünün etkili ve yeknesak bir şekilde uygulanmaması ve yürütülmemesi, bu aracı tehlikeye atabileceği ve FLEGT Eylem Planının tamamı üzerinde olumsuz etki yaratabileceği için endişe vericidir.

  [Read more]
 • Endüstriyel tesislerin izin ve denetiminde doğanın korunması - Habitat Direktifi Madde 6(3)'ün uygulanması Habitat Direktifi Madde 6(3)'ün uygulanması (aşama 1, 2 ve 3)

  Bu proje iki aşamadan oluşmaktadır. 2014 yılında "Endüstriyel tesislerin izin ve denetiminde doğa koruma Habitat Direktifi Madde 6(3)'ün uygulanması" projesi ile başlamıştır. Habitat Direktifinin 6(3) Maddesinin Uygulanması" projesi ile başlamıştır. Projenin 2014 ana bulguları, AB rehberliği ve farkındalık artırma önlemleri hakkında bilgi ve kullanımın geliştirilmesi, mevcut ulusal rehberlik ve bilimsel çalışmaların paylaşılması, tarama kriterleri ve değerlendirme metodolojileri hakkında bilgi alışverişi yapılması, örneğin kabul edilen uygulamalar: Kritik Yüklerin (CL) kullanımı, habitat kaybı kriterleri (Fachkonventionen DE), Azot birikiminin değerlendirilmesi gibi yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca hedefe yönelik kullanıcı dostu bir rehber geliştirilmesi önerilmiştir.

  [Read more]
 • Romanya Doğa Koruma IRI'sına destek ve takip

  2014 yılında ilk 'yeşil' IRI Romanya'da gerçekleştirilmiştir. En iyi uygulamalar ve gelişim fırsatları tespit edildi. IRI sırasında Romanya Ulusal Çevre Muhafızları (NEG), IRI'nin bazı sonuçlarının analizlerinde mantıklı olduğunu ve sonuçların uygulanmasına yardımcı olmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Bu nedenle NEG, örneğin çevre ve doğa koruma ajanslarının organizasyonu üzerine odaklanan bir bilgi ve uzmanlık alışverişi talebinde bulundu: bunlar ayrılmalı mı yoksa birleştirilmeli mi?

  [Read more]
 • Havaalanlarında Kuş Direktifi

  AB Habitat ve Kuş Direktifleri Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini korumaktadır. Avrupa'nın önemli bir bölümünü kaplayan ve kıtanın dört bir yanına dağılmış olan havaalanları, Avrupa'nın çok çeşitli habitatlarına, bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır.

  [Read more]
 • Yabani Mantarlar için Ortak Ağ (JoNeF)

  Son yıllarda, Mantarların (makrofunguslar) doğal yaşam alanlarında korunması amacıyla Hayvanlar ve Bitkilerle eşit düzeyde Avrupa çevre politikalarına entegre edilmesinin gerekliliği konusunda artan bir farkındalık söz konusudur. Buna rağmen, halihazırda Avrupa çevre mevzuatı, karasal habitatların temel bileşenleri olan Mantarlar hariç olmak üzere, bitki ve hayvanları korumaya odaklanmaktadır. Dahası, makrofunguslar ormanların ve diğer karasal habitatların çevresel koşullarını tanımlamak için göstergeler olarak kullanılabilir.

  [Read more]
 • ​​Where Have the Wolves Gone​

  Wolf populations have spread all over Europe because of the growth of the population. Countries that have not had wolves for decades or more have lost all experience on dealing with wolves and with wolf related wildlife crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter