IMPEL Logo

Su Çerçevesi ve IPPC/IE Direktiflerinin Birbirine Bağlanması

2010 - 2013

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

IPPC Direktifi 2008/1/EC (şimdi IED 2010/75/EU) ve Su Çerçeve Direktifi 2000/60/EC, AB çevre hukukunun en geniş kapsamlı iki maddesidir. Üye Devletlere birçok zorluk çıkarmışlardır. IPPC kapsamında düzenlenen tesisler, kirleticilerin doğrudan veya dolaylı deşarjları, su çekimi vb. yoluyla su ortamını etkileyebilir. IPPC, tesislerin Mevcut En İyi Teknikler (BAT) ile uyumlu izinlerdeki koşullara göre çalışmasını gerektirir. Ayrıca, AB su hukuku kapsamında türetilenler de dahil olmak üzere AB hukukunda belirlenen çevresel kalite standartlarına uymaları gerekmektedir. Bununla birlikte, iki yükümlülük seti arasındaki ilişki genellikle basit olmaktan uzaktır.

Bu nedenle 2010 yılında her iki direktif arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere aşamalı bir IMPEL projesi başlatılmıştır. Analiz, organik (örneğin yığılma ve sanayiden kaynaklanan arıtılmamış/kısmen arıtılmış atık su), besin maddesi ve kimyasal madde emisyonlarından kaynaklanan noktasal kaynaklı kirlilikten kaynaklanan baskılara odaklanmıştır. Organik kirlilikte olduğu gibi besin maddesi kirliliği de çoğunlukla yığılma, sanayi ve tarım sektöründen kaynaklanan emisyonlardan kaynaklanmaktadır. Besin maddesi kirliliğine katkıda bulunan en önemli endüstriyel aktörler kimya, kağıt hamuru ve kağıt ve gıda sektörleridir. İmalat sanayileri, bir dizi tehlikeli maddenin büyük emisyon yüklerinden sorumludur.

Aşama I

Projenin hedefleri şunlardır:

 • IPPC uygulaması ile WFD uygulaması arasındaki ilişkiyi (tamamlayıcılık ve rekabet) izin verme, uygulama ve veri toplama kapsamında tanımlamak.
 • İzin verme, uygulama, veri toplama ve veri toplama sistemleri ile ilgili olarak Üye Devletlerdeki sorunların ve en iyi uygulamaların bir envanterini çıkarmak
 • .
 • WFD gerekliliklerinin ve (gözden geçirilmiş) IPPC direktifinin daha iyi uygulanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak için yetkili makamlara tavsiyelerde bulunmak, Üye Devletlerdeki çevre denetimlerinin ve izinlerin daha iyi performans göstermesine katkıda bulunmak.

Rapor aşağıdaki kilit sorulara odaklanmıştır:

 • Mevcut ve gelecekteki ruhsatlandırma ve uygulama faaliyetlerinin hem
  WFD hem de IPPC'ye uygun olması nasıl sağlanır?
 • İzinler hem IPPC hem de WFD hedeflerine ulaşılmasına nasıl katkıda bulunabilir?

Aşama II

Projenin II. aşamasının hedefleri şunlardır:

 1. İzin verme, uygulama, nehir havzası yönetimi, veri toplama ve veri toplama sistemleri ile ilgili olarak üye ülkelerdeki sorunların ve en iyi uygulamaların bir envanterini çıkarmak
 2. .
 3. Yetkili makamlara WFD gerekliliklerinin ve (gözden geçirilmiş) IPPC direktifinin daha iyi uygulanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmaları, Üye Devletlerde çevre denetimlerinin ve izinlerinin daha iyi performans göstermesine katkıda bulunmaları için tavsiyelerde bulunun.

Aşama III

Bu proje 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki geçmiş IMPEL projeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu aşamada, hem IPPC hem de IPPC olmayan tesislerden ve Sanayi sitelerinden gelen çoklu kirlilik kaynaklarıyla nasıl başa çıkılacağına dair en iyi uygulamaları içeren pratik bir rehberlik aracı geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu rehber, müfettişlerin IED'nin gerektirdiği şekilde denetimler sırasında tesislerin çevresel etkilerini nasıl değerlendirebileceklerine dair bir yol içerecektir.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Tamamlandı – Period: 2010 - 2013 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter