IMPEL Logo

Çevre denetim sistemleri için performans göstergeleri

2008 - 2012

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Projenin amacı çevre müfettişlikleri için performans göstergeleri oluşturmaktı. Projenin kapsamı ile ilgili olarak, RMCEI ile ilgili göstergeleri
kapsaması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştır. Göstergeler girdi, çıktı ve sonuç göstergelerini içermelidir.

Beyin fırtınası aşaması

İlk aşama 2008 yılında gerçekleşmiştir. Grup, gelecekteki bir IMPEL projesinde daha fazla analiz edilmesi gereken göstergelerin kısa bir listesi üzerinde anlaştı. Proje kapsamında gönüllü ülkeler seçilen göstergeler için gerekli verileri sağlayacak ve bu veriler daha sonra analiz edilip tartışılacaktır. RMCEI kapsamındaki tüm tesisler hakkında veri toplamak çok külfetli görüldüğünden, projenin IPPC tesislerine odaklanması kararlaştırılmıştır. Daha karşılaştırılabilir ve temsili veriler elde edilmesi halinde IPPC Direktifi kapsamındaki münferit sektörlerle sınırlandırılması da düşünülebilir. Kapsam, projenin sonunda değerlendirilmelidir.

Göstergelerin tanımlanması

Bu çalışmanın amacı, 2008 IMPEL projesi " Çevre müfettişleri için performans göstergeleri geliştirmek üzere bir IMPEL Projesi üzerine beyin fırtınası " tarafından önerilen 10 performans göstergesini tanımlamak, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve IMPEL üyelerinin kısa bir listesi arasında bir pilot test yapmaktı. Bu temelde, gözden geçirilmiş ve mümkün olduğunca kesin bir şekilde tanımlanmış bir gösterge listesi, her bir göstergenin nitel bir değerlendirmesi ile birlikte önerilmiştir.

Proje boyunca, Üye Devletler arasındaki birçok siyasi ve operasyonel zorluk nedeniyle, AB çapında karşılaştırılabilir göstergelerin tanımlanmasının son derece zor olduğu kanıtlanmıştır. Pilot çalışma, karşılaştırılabilirliğin genellikle düşük, veri mevcudiyetinin değişken ve cevap aralığının yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, önerilen göstergeler listesinin müfettişliklerin etkinliğini karakterize etmediği konusunda da mutabık kalınmıştır. Bu, kapasitelerinin kısmi bir değerlendirmesidir.

Göstergelerin nasıl kullanılacağına ilişkin bazı tavsiyelerde bulunulmuştur: özellikle, bir yerine birkaç gösterge kullanmak daha iyidir ve göstergelerin kalite odaklı araçlarla birleştirilmesi gerekir. IMPEL ile Komisyon ve OECD gibi diğer ilgili taraflar arasında, denetimler, akran değerlendirmeleri (IRI), somut sektöre/yönergeye özgü çıktı ve sonuç göstergeleri ve bunların kombinasyonları gibi hangi nitel ve nicel değerlendirme araçlarının müfettişliklerin performansının AB çapında izlenmesi için kullanılabileceğini daha fazla araştırmak üzere derinlemesine bir tartışma düzenlemenin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

AB genelinde çevre müfettişliklerinin performansını değerlendirmek için nitel ve nicel değerlendirme araçlarının araştırılması

Bu proje, AB genelinde çevre müfettişliklerini değerlendirmek için değerlendirme araçlarının mevcut ve potansiyel kullanımını incelemek üzere yola çıkmıştır.
Çeşitli göstergeler ve değerlendirme araçları incelenmiş ve bunların kullanımı üç tür değerlendirme için değerlendirilmiştir:

  • Bireysel bir müfettişlik tarafından performansını ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek;
  • bir müfettişliğin etkili bir şekilde çalışmak için gerekli 'yapı taşlarına' sahip olduğunun harici olarak doğrulanması; ve
  • mümkünse, bir Üye Devlet içindeki ve AB genelindeki müfettişlikleri karşılaştırmak.

Bu proje, değerlendirme araçlarına dahil edilebilecek ve Avrupa Birliği genelinde müfettişliklerin performansını sayısal olarak sıralamak için adil ve anlamlı bir şekilde kullanılabilecek tek bir sayısal gösterge seti belirleyememiştir. Bunun nedeni, her bir müfettişliğin faaliyet gösterdiği koşulların önemli ölçüde farklı olabilmesidir. Bununla birlikte, bu proje sonuç göstergelerine dayalı sınırlı bir karşılaştırmaya olanak tanıyabilecek ilkeler belirlemiştir. Bu tür karşılaştırmaların birincil amacı, müfettişliklerin sonuçlara en büyük katkıyı yapan eylemleri (yani nedensellik) anlamalarına, belirli durumlarda etkili olan alternatif yaklaşımları daha iyi anlamalarına ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmelerine olanak sağlamak olmalıdır. Sonuç göstergelerinin lig tablolarını veya diğer sıralama türlerini kolaylaştırmak için kullanılması tavsiye edilmez. Veri doğrulamaya yönelik farklı yaklaşımlar, ortak tanımların eksikliği ve yerel bağlamdaki farklılıkların adil veya anlamlı bir karşılaştırma ile sonuçlanması olası değildir ve değerlendirmenin bir iyileştirme aracı olmaktan ziyade bir anlaşmazlık kaynağı haline gelme riski vardır.

İlgili dosyalar/bilgiler

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Tamamlandı – Period: 2008 - 2012 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter