IMPEL Logo

Sudaki pestisitlerin azaltılması

2016 - 2016

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Rekabetçi bir tarımsal üretim ile su ekosistemlerinin korunması
arasındaki denge, Ortak Tarım Politikası (CAP) ve Su Çerçeve Direktifi (WFD) kapsamında AB üye devletleri için bir endişe kaynağıdır. Pestisitlerin sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik araçlar, Kırsal Kalkınma Programları (RDP'ler) kapsamında finanse edilen gönüllü tarım-çevre taahhütleri ve WFD'ye göre çapraz uyum ve temel önlemlerin düzenleyici minimum gereklilikleridir.Yeraltı ve yerüstü sularında iyi durum hedeflerine ulaşmak için, WFD nin 11.3 maddesi, pestisitlerin kullanımını önlemeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi ve Nehir Havzası Yönetim Planlarına (RBMP'ler) dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hedeflere ulaşmak için ulusal düzenlemeler tanımlanmalı ve pestisitlerin sürdürülebilir kullanımına ilişkin direktif (2009/128/EC) uyarınca pestisit kullanımını önlemek ve kontrol etmek için temel önlemlerin bu yasal dayanağı, üye devletlerin Aralık 2015'te WFD'ye göre sonuçlandıracakları önlemler programında tanımlanmalıdır.Ayrıca, WFD'ye göre yeraltı ve yüzey sularındaki kirleticilerin azaltılması için önlem ihtiyacını takip etmek amacıyla risk temelli (operasyonel) izleme programları tasarlanmalıdır.nbsp;Bu izleme maliyetleri üye devletlerde çeşitli ölçülerde kamu ve pestisit kullanıcıları tarafından karşılanmaktadır. WFD'nin uygulanması ilk yönetim döngüsü için devam etmektedir ve üye devletlerde önkoşullara ve ulusal sorun ve fırsatlara bağlı olarak çeşitli uygulama boşlukları bulunmaktadır.IMPEL ağı, zorunlu ve gönüllü tedbirler arasında uyumlu bir denge sağlamak ve izleme maliyetlerinin paylaşılacağı durumlarda kirleten öder prensibinin uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla WFD'nin ulusal hukukta daha fazla uygulanmasını kolaylaştırmak için plan ve strateji alışverişinde bulunmayı planlamaktadır.

Proje aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır:

  • Üye devletler gönüllü ve zorunlu tedbirler arasında nasıl bir denge kuruyor;
  • Üye devletler SÇD'deki hedeflere ulaşmak için yasal zemini nasıl tanımlıyor;
  • Pestisitlerin risk temelli izlenmesinin tasarımı;
  • Gönüllü tarım-çevre taahhütlerinin sudaki pestisit konsantrasyonlarını azaltma konusunda nasıl bir performans sergilediği

İlgili dosyalar/bilgiler

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Tamamlandı – Period: 2016 - 2016 – Topic: Su ve toprak - Tags:

Subscribe to our newsletter