IMPEL Logo

Çiftliklerden ve çiftlik arazilerinden kaynaklanan yayılı nitrat kirliliğiyle mücadele için iyi uygulamalar

Bu araç, çiftliklerden ve çiftlik arazilerinden kaynaklanan yaygın nitrat kirliliğiyle mücadeleye yönelik iyi uygulama örneklerini bir araya getirmektedir. Belgenin amacı, nitratın su ortamına sızmasını sınırlandırmaya katkıda bulunabilecek ve böylece Nitrat Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi'nin amaçlarına daha yüksek düzeyde uyum sağlanmasına katkıda bulunabilecek pragmatik yöntemler sunmaktır.

Nitrat Direktifine göre üye devletler, Ek II ve III'te belirtildiği gibi çiftçiler tarafından uygulanacak iyi tarım uygulamaları kuralları oluşturmalıdır. İyi uygulama kuralları, çiftçiler için bir dizi özel yükümlülük olarak uygulanır ve üye ülkeden üye ülkeye farklılık gösterebilir. Bu belge ile amaçlanan, bu yükümlülüklerin nasıl kontrol edilebileceğini daha önce yapılandan daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve sonuçta her üye devletin direktifle uyumlu olmasına yardımcı olmaktır.

Nitrat Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ve suların tarımsal baskılara karşı korunmasında kilit araçlardan biridir. Dolayısıyla bu çalışma her iki AB direktifinin uygulanmasına yönelik tedbirleri içerecektir.

Bu belge kısmen 2011 tarihli AB komisyonu raporu üzerine inşa edilmiştir, “Nitrat Direktifinin uygulanmasına ilişkin kontroller. Üye Devletler arasında yapılan bir anketin sonuçları. Kontroller” (ek 1) ile ilgili kılavuz ilkeler, çeşitli önlemlerin kontrolüne yönelik iyi uygulama örnekleri vererek rapordaki tavsiyeleri daha da somut hale getirmeyi amaçlamaktadır. Örnekler tek bir üye devletten olabileceği gibi, daha fazla üye devletten gelen uygulamaların bir derlemesi de olabilir

.

Tags:

Lead country and contact

Danimarka

Subscribe to our newsletter