IMPEL Logo

BIOVAL: съвместен проект за определяне на стойността на екологичните щети с цел потенциалното им използване при наказателно преследване на престъпления срещу дивата природа

08 Mar, 2022

IMPEL участва като партньор в BIOVAL, съвместен проект на EUFJE, ENPEKU Leuven и IMPEL. Той има за цел да създаде необвързващ, практически инструмент за остойностяване на екологичните щети. Основните предимства от използването на такъв инструмент за оценка в административни, граждански или наказателни процедури биха били по-голямата правна сигурност и по-кратката продължителност на делата. Той може също така да доведе до по-равностойно третиране на сходни случаи, оценени в различен контекст (различни региони, различни съдилища, различни процедури). Първоначално обхватът на проекта BIOVAL е ограничен до оценката на дивата фауна/гръбначните животни.

На първия етап партньорите търсеха и проучваха съществуващите системи за ценообразуване в държавите - членки на ЕС. През пролетта на 2020 г. беше стартирано онлайн проучване:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

За да се събере възможно най-много информация и да се започнат дискусии, бяха представени три случая на съдии, прокурори, инспектори, учени и неправителствени организации - относно вълка, скорците и червената каня.

През август и септември 2020 г., получената информация беше анализирана, като вниманието беше насочено към червената каня (milvus milvus), която често става жертва на отравяне и унищожаване на местообитания. Това упражнение беше проведено, за да се добие представа за ценностите; как се избират те и какви проблеми съществуват? В резултат на това "упражнение за червената каня", накратко казано, бяха намерени стойности за червената каня в не по-малко от 10 (предимно източноевропейски) държави, които разполагат с ценоразписи или подобни инструменти. Стойностите варират от 150 евро в България до 17 200 евро в Латвия.

Откритията вече са споделени междуЕкспертния екип по опазване на природата на IMPEL, ENPE, EnviCrimeNet и Birdlife, за да предоставят обратна връзка и съответната съдебна практика.

Към края на март 2021 г. ще се проведат  серия от задълбочени онлайн семинари по BIOVAL и упражнението "Червен змей". Целевата аудитория са икономисти в областта на околната среда, биолози, съдии, прокурори, полицаи, правоприлагащи органи и т.н.

Екипът на проекта проучва и възможните синергии с подобни проекти по програма LIFE, като LIFE SWiPE (Успешно наказателно преследване на престъпления срещу дивата природа в Европа), LIFE "Пазители на природата" и LIFE EUROKITE.

BIOVAL ще бъде представен по време на следващата съвместна среща на СФП на Бернската конвенция за незаконно убиване, улавяне и търговия с диви птици (IKB) и на работната група на UNEP/CMS MIKT през пролетта на 2021 г.

Заинтересовани ли сте да участвате в този проект? Моля, свържете се с Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter