IMPEL Logo

BIOVAL: wspólny projekt wyceny szkód ekologicznych do potencjalnego wykorzystania podczas ścigania przestępstw dotyczących dzikiej przyrody

08 Mar, 2022

IMPEL jest zaangażowany jako partner w BIOVAL, wspólny projekt EUFJE, ENPEKU Leuven i IMPEL. Jego celem jest stworzenie niewiążącego, praktycznego instrumentu do wyceny szkód ekologicznych. Głównymi zaletami stosowania takiego instrumentu wyceny w procedurach administracyjnych, cywilnych lub karnych byłaby większa pewność prawna i krótszy czas trwania sprawy. Może on również prowadzić do bardziej równego traktowania podobnych spraw ocenianych w różnych kontekstach (różne regiony, różne sądy, różne procedury). Początkowo zakres projektu BIOVAL jest ograniczony do wyceny dzikiej fauny / kręgowców.

W pierwszym etapie partnerzy poszukiwali i badali istniejące systemy cenników w krajach członkowskich UE. Wiosną 2020 r. uruchomiono ankietę internetową:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Aby zebrać jak najwięcej informacji i rozpocząć dyskusje, przedstawiono trzy sprawy sędziom, prokuratorom, inspektorom, naukowcom i organizacjom pozarządowym - dotyczące wilka, szpaka i kani rudej.

W sierpniu i wrześniu 2020 roku, przeanalizowano uzyskane informacje, skupiając się na kani rudej (milvus milvus), która często pada ofiarą zatruć i niszczenia siedlisk. Ćwiczenie to zostało przeprowadzone w celu poznania wartości; jak są one wybierane i jakie problemy istnieją? W wyniku tego "ćwiczenia z czerwonym latawcem", w skrócie, znaleziono wartości dla czerwonego latawca w nie mniej niż 10 (głównie wschodnich) krajach europejskich, które mają cenniki lub podobne instrumenty. Wartości wahają się od 150 euro w Bułgarii do 17.200 euro na Łotwie.

Wyniki badań są obecnie udostępniane zespołowi ekspertów ds. ochrony przyrody IMPEL, ENPE, EnviCrimeNet i Birdlife, w celu dostarczenia informacji zwrotnych i odpowiedniego orzecznictwa.

W kierunku końca marca 2021,  odbędzie się seria dogłębnych warsztatów online na temat BIOVAL i ćwiczenia red kite. Docelowymi odbiorcami są ekonomiści środowiska, biolodzy, sędziowie, prokuratorzy, policja, organy ścigania itp.

Zespół projektowy bada również możliwe synergie z podobnymi projektami LIFE, takimi jak LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians i LIFE EUROKITE.

BIOVAL zostanie zaprezentowany podczas kolejnego wspólnego spotkania SFP Konwencji Berneńskiej w sprawie nielegalnego zabijania, chwytania i handlu dzikimi ptakami (IKB) oraz grupy zadaniowej UNEP/CMS MIKT wiosną 2021 r.

Zainteresowany udziałem w tym projekcie? Prosimy o kontakt z Farah Bouquelle.

Subscribe to our newsletter