IMPEL Logo

Проектът IMPEL "Прилагане на директивите за птиците и местообитанията на европейските летища" направи първото си посещение на летище

04 Apr, 2023

Аеродромите обхващат значителна част от Европа, разпръснати из целия континент, където се срещат голямо разнообразие от европейски’растителни и животински видове.

Някои от тези животни, особено тежките и/или ятовите видове птици и други животни, са една от основните опасности за авиацията. При сблъсък с въздухоплавателно средство (сблъсък на въздухоплавателно средство – дива природа) птиците и другите животни могат да застрашат безопасността на въздухоплавателното средство, неговия екипаж и пътниците (както и на хората, живеещи в близост до аерогарите и извън тях).

За да се гарантира безопасността на въздухоплаването, Регламент 139/2014 на ЕК съдържа стандарти за безопасност за всички аспекти на въздухоплаването, включително управлението на опасни диви животни на летищата и около тях.

Проектът IMPEL "Прилагане на директивите за птиците и местообитанията на европейските летища" има за цел да проучи броя на животните/видовете, засегнати от въздухоплавателните средства, броя на животните/видовете, засегнати от дерогациите, процеса на издаване, изпълнение и надзор на дерогациите, методите за управление на опасностите за дивата природа на летищата и добрите практики за постигане на win – win ситуация както по отношение на безопасността на полетите, така и на биологичното разнообразие на летищата.

На 21 март 2023 г. екипът на проекта направи първото си посещение на летище Атина, Гърция. Екипът по проекта ще продължи дейността си с посещения на летища в Италия през април.

 

тук за повече информация относно проекта.

Subscribe to our newsletter