IMPEL Logo

Представяне на индекса за кръговрат на водата WINE, 10 май

10 May, 2021

Анабела Ребело, ръководител на проекта WINE, ще представи на 10 май тази година резултатите от проекта IMPEL "Отпадъчни води в природната среда" (бивш проект "Интегриран подход към водата & Повторно използване в градска среда") по време на предстоящата среща на Специалната работна група по повторно използване на водата към IS, насърчавана от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и домакинствана от португалското председателство. По време на тази среща ще бъде представен  Индексът на кръговрата на водата, разработен в рамките на този проект IMPEL, т.е. инструмент, който позволява да се измери преходът на инсталациите към по-кръгов модел по отношение на използването на водата и в съответствие с екологичното съответствие.


Subscribe to our newsletter