IMPEL Logo

Завршна изјава - 4 Мрежна конференција

04 Oct, 2023

Четирите мрежи, ИМПЕЛ - Мрежа на Европската унија за имплементација и спроведување на еколошкото право, ЕУФЈЕ - Форум на судии за животна средина на Европската унија, ЕНПЕ - Европска мрежа на обвинители за животна средина,   и EnviCrimeNet , денеска објавија изјава по успешната Конференција на 4 мрежи, одржана во Рим минатата недела.

Изјавата се фокусира на 5 клучни теми кои мрежите ги сметаат за критични во справувањето со криминалот во животната средина, имено:

  • нови техники за спречување и откривање на еколошки прекршоци
  • потребата за спроведување на административните и кривичните закони меѓусебно да се надополнуваат.
  • правејќи го еколошкиот криминал непрофитабилен.
  • проценка, санирање и надоместување на настанатата штета.
  • мерење на резултатите од извршувањето.

Subscribe to our newsletter