IMPEL Logo

Deklarata përfundimtare - Konferenca e 4 Rrjeteve

04 Oct, 2023

The Four Networks, IMPEL - Rrjeti i Bashkimit Evropian për Zbatimin dhe Zbatimin e Ligjit Mjedisor, EUFJE - Forumi i Gjyqtarëve të Bashkimit Evropian për Mjedisin, ENPE - Rrjeti Evropian i Prokurorëve për Mjedisin,   dhe EnviCrimeNet , kanë lëshuar sot një deklaratë pas Konferencës së suksesshme të 4 Rrjeteve, të mbajtur në Romë javën e kaluar.

Deklarata fokusohet në 5 tema kyçe që rrjetet i konsiderojnë kritike në trajtimin e krimeve mjedisore, përkatësisht:

  • teknika të reja për të parandaluar dhe zbuluar shkeljet mjedisore
  • nevoja që zbatimi i ligjit administrativ dhe ai penal të plotësojnë njëri-tjetrin.
  • duke e bërë krimin mjedisor jofitimprurës.
  • vlerësimin, ndreqjen dhe kompensimin e dëmit të shkaktuar.
  • matjen e rezultateve të zbatimit.

Subscribe to our newsletter