IMPEL Logo

Нов член на IMPEL!

13 Jul, 2022

Френската агенция за биоразнообразие (OFB) е публична институция, която се занимава със защитата и възстановяването на биоразнообразието в метрополията на Франция и нейните отвъдморски територии под надзора на министерствата, отговарящи за екологията и земеделието и храните.

Тази сравнително нова агенция (създадена през 2020 г.) има уникална роля във Франция за справяне с проблеми като замърсяването и трафика на диви животни. Тя е публична институция под ръководството на министерствата, отговарящи за екологията и земеделието и храните.

ОФБ има пет допълващи се роли:

  • Споделяне на знания, изследвания и експертен опит относно видовете, местообитанията и тяхното използване
  • Полицейска дейност в областта на околната среда и здравето на дивата природа
  • Подпомагане на прилагането на публични политики
  • Подпомагане и подкрепа на управителите на защитени природни територии
  • Подкрепа на заинтересованите страни и мобилизиране на гражданското общество

ОФБ беше одобрена за нов член на IMPEL на 23-тата Генерална асамблея на IMPEL във Франция на 28-29 юни 2022 г. Тя ще бъде ценно допълнение към мрежата на IMPEL.

Това увеличава общия брой на членовете на мрежата на 56 от 36 държави.

Уебсайт на ОФБ

Subscribe to our newsletter