IMPEL Logo

Използване на безпилотни летателни апарати за наблюдение на незаконно водовземане

31 Oct, 2022

 

Екипът на проекта IMPEL "Справяне с незаконното сондиране и извличане на вода" (IMPEL TIGDA) би искал да благодари на Генералната инспекция по земеделие, море, околна среда и териториално планиране (IGAMAOT) за домакинството в Лисабон на последната среща на екипа на проекта на 13 и 14 октомври.  Екипът на проекта изказва особена благодарност на Ана Гарсия, Марио Грасио и Алине Силва от IGAMAOT.

 

Клаудия Моргадо (IGAMAOT) представи отлична презентация на 5 различни мисии за използването на безпилотни летателни апарати при различни видове засичане - от наблюдение на пчелни кошери до измерване на незаконни сметища; от измерване на изкопни работи до пространствено планиране. Презентацията подчерта предимствата и ограниченията на наблюдението с дронове и помогна за оформянето на бъдещата насока на проекта.  Екипът на проекта научи също, че пчелите са привлечени от дроновете - и внимавайте за териториални морски чайки!

 

На 14 октомври екипът проведе чрез Службата за защита на природата и околната среда (SEPNA), подкрепена от Звеното за спешна защита и спасяване (UEPS) с неговите безпилотни летателни средства, инспекционна акция за откриване на незаконно улавяне на вода, в района на действие на Териториалното командване на Сантарем.

 

Екипът на проекта IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) би искал да благодари на Португалската национална републиканска гвардия (GNR) за подкрепата при осигуряването на демонстрация на живо на наблюдение на незаконно водовземане с помощта на безпилотни летателни апарати.

 

Тази акция беше съпроводена от Португалската агенция по околна среда (APA), в качеството ѝ на национален орган по водите с компетенции в областта на разработването и прилагането на европейското законодателство, свързано с Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), и от членовете на "Мрежата на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда" (IMPEL), в рамките на проекта "Справяне с незаконното сондиране и водовземане на подземни води" (TIGDA), специално посветен на явлението незаконно водовземане, независимо дали става дума за сондиране или за повърхностно водовземане, с цел мониторинг и обмен на добри практики в международен мащаб.

 

Натиснете тук, за да видите видеото. Все още са добре дошли допълнителни сътрудници от други държави.

 

Subscribe to our newsletter