IMPEL Logo

Anvendelse af droner til overvågning af ulovlig vandindvinding

31 Oct, 2022

 

Projektgruppen for IMPEL-projektet om bekæmpelse af ulovlig boring og vandindvinding (IMPEL TIGDA) vil gerne takke Generalinspektionen for Landbrug, Hav, Miljø og fysisk planlægning (IGAMAOT) for at være vært for det seneste projektgruppemøde i Lissabon den 13. og 14. oktober.  Projektgruppen er især taknemmelig over for Ana Garcia, Mário Gracio og Aline Silva fra IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) gav en fremragende præsentation af 5 forskellige missioner om brugen af droner i forskellige typer af detektion, fra overvågning af bistader til måling af ulovlige affaldsdepoter; fra måling af udgravningssteder til fysisk planlægning. Præsentationen fremhævede fordelene og begrænsningerne ved droneovervågning og har også været med til at forme projektets fremtidige retning.  Projektgruppen lærte også, at bier tiltrækkes af droner - og pas på territoriale måger!

 

Den 14. oktober gennemførte holdet gennem natur- og miljøbeskyttelsestjenesten (SEPNA), støttet af beredskabs- og redningsenheden (UEPS) med sine ubemandede flyvemaskiner, en inspektionsaktion for at opdage ulovlig indfangning af vand i indsatsområdet for Santaréms territorialkommando.

 

Projektgruppen for IMPEL Tackling Illegal Drilling and Indvinding (IMPEL TIGDA) vil gerne takke den portugisiske Guarda Nacional Republican (GNR) for støtten til at give en live-demonstration af overvågning af ulovlig indvinding ved hjælp af droner.

 

Denne aktion blev ledsaget af det portugisiske miljøagentur (APA) som den nationale vandmyndighed med kompetence inden for udvikling og gennemførelse af europæisk lovgivning vedrørende vandrammedirektivet (2000/60/EF) og af medlemmer af "Den Europæiske Unions netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen" (IMPEL), inden for rammerne af projektet "Tackling illegal groundwater drilling and abstractions" (TIGDA), der er særligt rettet mod fænomenet ulovlig vandindvinding, hvad enten der er tale om prospektering eller overfladevandindvinding, med henblik på at overvåge og udveksle god praksis på internationalt plan.

 

Klik her for at se videoen. Yderligere samarbejdspartnere fra andre lande er stadig velkomne.

 

Subscribe to our newsletter