IMPEL Logo

Využitie dronov pri dohľade nad nelegálnym odberom vody

31 Oct, 2022

 

Tím projektu IMPEL Boj proti nelegálnym vrtom a odberom (IMPEL TIGDA) by rád poďakoval Generálnej inšpekcii poľnohospodárstva, mora, životného prostredia a územného plánovania (IGAMAOT) za zorganizovanie nedávneho stretnutia projektového tímu v Lisabone 13. a 14. októbra. Projektový tím ďakuje najmä Anne Garcia, Máriovi Gracio a Aline Silva z IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) poskytla vynikajúcu prezentáciu 5 rôznych misií o využívaní dronov pri rôznych typoch zisťovania, od monitorovania včelích úľov až po meranie nelegálnych skládok odpadu; od merania miesta výkopu až po územné plánovanie. Prezentácia poukázala na výhody a obmedzenia pri sledovaní pomocou dronov a pomohla tiež formovať budúce smerovanie projektu.  Projektový tím sa tiež dozvedel, že včely sú priťahované dronmi - a pozor na teritoriálne čajky!

 

Dňa 14. októbra uskutočnil tím prostredníctvom Úradu na ochranu prírody a životného prostredia (SEPNA) s podporou Útvaru pre ochranu a záchranu pri mimoriadnych udalostiach (UEPS) so svojimi bezpilotnými prostriedkami kontrolnú akciu na zistenie nezákonného zachytávania vody, a to v oblasti pôsobenia Územného veliteľstva Santarém.

 

Tím projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poďakoval Portugalskej národnej garde (GNR) za podporu pri poskytovaní živej ukážky dohľadu nad nelegálnym odberom pomocou bezpilotných lietadiel.

 

Túto akciu sprevádzala Portugalská agentúra pre životné prostredie (APA) ako národný vodohospodársky orgán s kompetenciami v oblasti tvorby a vykonávania európskych právnych predpisov týkajúcich sa rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a členovia "Siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia" (IMPEL), v rámci projektu "Boj proti nelegálnym vrtom a odberom podzemnej vody" (TIGDA), ktorý sa venuje najmä fenoménu nelegálnych odberov vody, či už formou prieskumu alebo povrchového odberu, s cieľom monitorovať a zdieľať osvedčené postupy v medzinárodnom meradle.

 

Kliknutím na tade si môžete pozrieť video. Ďalší spolupracovníci z iných krajín sú stále vítaní.

 

Subscribe to our newsletter