IMPEL Logo

Príručka IMPEL - Spolupráca v oblasti environmentálnych inšpekcií a certifikácie systémov environmentálneho riadenia je teraz k dispozícii

16 Nov, 2022

Klimatická kríza, ako aj rastúce povedomie o vplyve plastov, úpadku biodiverzity a teraz aj o vplyve globálnej pandémie & potenciálnej ekologickej obnovy majú hlboký vplyv na politiku, spôsob regulácie a na tých, ktorých regulujeme. To je dôvod, prečo skupina IMPEL začala v roku 2021 realizovať svoj program pre klimatickú núdzu.

Tlaky na to, aby sme prispeli k zníženiu skleníkových plynov, zníženiu emisií uhlíka alebo podpore ekologickej obnovy, sa zvyšujú, avšak len málo regulačných orgánov má správne nástroje na to, aby tieto problémy začali riešiť. Tento program dúfa, že tieto problémy vyrieši navrhnutím nástrojov a prístupov, ktoré môžu regulačné orgány použiť na riešenie týchto vznikajúcich výziev. Výskum, vývoj a návrh nových nástrojov a prístupov, ktoré môžu regulačné orgány použiť na splnenie politických cieľov vyvolaných mimoriadnou situáciou v oblasti klímy (& zelená obnova).

Úlohou príručky IMPEL - Spolupráca v oblasti environmentálnych inšpekcií a certifikácie systémov environmentálneho manažérstva je poskytnúť poznatky, stratégie a nástroje na podporu spolupráce medzi verejnými environmentálnymi inšpekciami a inšpektormi a stranami zapojenými do akreditovanej certifikácie systémov environmentálneho manažérstva s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň ochrany životného prostredia. V nadväznosti na tento účel príručka poskytuje:

-         Informácie o environmentálnych predpisoch a inšpekciách týkajúcich sa systémov environmentálneho manažérstva

-               Informácie o environmentálnych predpisoch a inšpekciách týkajúcich sa systémov environmentálneho manažérstva;Informácie o súkromnej akreditovanej certifikácii systémov environmentálneho manažérstva

-         Vysvetlenie, ako môže verejná inšpekcia životného prostredia využiť súkromnú akreditovanú certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva

-         Praktické stratégie a nástroje, ktoré pomôžu pri implementácii spolupráce v každodennej práci

-         Slovník na vysvetlenie najčastejšie používaných pojmov

Táto príručka je určená predovšetkým pre tých, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a výkone verejnej environmentálnej inšpekcie, certifikačné orgány, audítorov a akreditačné orgány. Príručka by tiež mohla pomôcť spoločnostiam, zákonodarcom a úradníkom zapojeným do vydávania environmentálnych povolení pri navrhovaní stratégií s využitím poskytnutých poznatkov a nástrojov.

Príručku IMPEL si môžete stiahnuť tade.


Subscribe to our newsletter