IMPEL Logo

IMPEL Handbok - Samarbete inom miljötillsyn och certifiering av miljöledningssystem är nu tillgänglig.

16 Nov, 2022

Klimatkrisen och en ökad medvetenhet om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi och en potentiell grön återhämtning har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar. Det är anledningen till att IMPEL startade sitt program för klimatnödsituationer 2021.

Påtryckningarna för att bidra till att minska växthusgaserna, minska koldioxidhalten eller stödja grön återhämtning ökar, men få tillsynsmyndigheter har rätt verktyg för att börja ta itu med dessa frågor. Detta program hoppas kunna ta itu med dessa frågor genom att utforma verktyg och tillvägagångssätt som tillsynsmyndigheter kan använda för att möta dessa nya utmaningar. Forskning, utveckling och utformning av nya verktyg och metoder som tillsynsmyndigheter kan använda för att uppfylla politiska mål som drivs av klimatkrisen (& grön återhämtning).

Syftet med IMPEL Handbook - Cooperation in the Field of Environmental Inspections and Certification of Environmental Management Systems är att ge insikter, strategier och verktyg för att uppmuntra till samarbete mellan offentliga miljötillsynsmyndigheter och inspektörer och parter som är involverade i ackrediterad certifiering av miljöledningssystem i syfte att nå en högre grad av miljöskydd. I enlighet med detta syfte innehåller handboken följande:

-           Information om miljölagstiftning och inspektioner som rör miljöledningssystem

-         Information om privat ackrediterad certifiering av miljöledningssystem

-             En förklaring av hur offentlig miljötillsyn kan dra nytta av privat ackrediterad certifiering av miljöledningssystem

-             Praktiska strategier och verktyg för att underlätta genomförandet av samarbetet i det dagliga arbetet

-                 En ordlista som förklarar de vanligaste termerna

Denna handbok är i första hand avsedd för dem som är direkt involverade i förvaltningen och genomförandet av offentlig miljötillsyn, certifieringsorgan, revisorer och ackrediteringsorgan. Handboken kan också hjälpa företag, lagstiftare och tjänstemän som arbetar med miljötillstånd att utforma strategier med hjälp av de insikter och verktyg som tillhandahålls.

Klicka på här för att ladda ner IMPEL-handboken.


Subscribe to our newsletter