IMPEL Logo

Gemensam workshop för IMPEL-projektet Marine Transborder Transects-MTT och LIFE-projektet Conceptu Maris

12 May, 2023

Under många år har flera forskningsorgan arbetat med att övervaka valar med hjälp av stora fartyg och färjor som observationsplattformar. Det finns ett stort behov av att alla teamledare från de olika forskningsorganen träffas och stärker samarbetet, de bästa metoderna och förbättringen av den gemensamma forskningen och det delade övervakningsprotokollet samt utökar undersökningstäckningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project syftar till att länka samman de två nätverken (Medelhavet och Atlanten) och utvidga nätverken till de södra länderna i Medelhavsregionen för att stärka genomförandet av miljölagstiftningen i Europa.

Den 17 april 2023 anordnade IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project en workshop tillsammans med LIFE Conceptu Maris Project. Mer än 40 deltagare deltog i "Nätverks- och överföringsworkshopen om harmonisering och förbättring av EU:s gränsöverskridande övervakning av valar med hjälp av färjor/lastfartyg som tvärvetenskapliga forskningsfartyg för att stödja EU:s miljölagstiftningsram - Korsa valarnas spår" som hölls i O'Grove (Galicien-ES) under ECS-konferensen.

IMPEL-ledamöter, företrädare för EU-länder, forskare och miljöansvariga deltog i workshopen.

Med utgångspunkt i de viktigaste framstegen i två omfattande projekt, IMPEL EU MTT och LIFE CONCEPTU MARIS, syftade workshopen till att förbättra utbytet av erfarenheter med andra projekt och initiativ, och skissera nya perspektiv för ett storskaligt internationellt samarbete.

Klicka här för mer information om IMPEL Europe MTT Project.

Subscribe to our newsletter