IMPEL Logo

Zpráva o výzvách v oblasti implementace 2021 je nyní k dispozici

04 Oct, 2022

Účelem výzvy k provádění je identifikovat problémy při provádění práva EU v oblasti životního prostředí a překážky jeho prosazování. Zpráva Implementation Challenge 2021 navazuje na průzkum, který byl otevřen těm, kteří uplatňují právo životního prostředí v Evropě.

Tento průzkum se zaměřil na praktické výzvy spojené s uplatňováním a prováděním práva životního prostředí odborníky z praxe v celé Evropě. Výsledky poukázaly na řadu otázek týkajících se problémů při provádění, jakož i překážek bránících dodržování předpisů, a to v celé řadě oblastí, jako jsou odpady, voda, znečištění, změna klimatu, personální potíže a budování kapacit, odborná příprava a výměna znalostí.   

Výsledky mohou skupině IMPEL pomoci několika způsoby:

  • Poskytnutím důkazů, že existují přetrvávající problémy, které je třeba řešit. Nejzřetelnější příklady a něco, co IMPEL nemůže přímo ovlivnit, se týkají potíží s personálem (nedostatek zaměstnanců, nedostatečné školení, rostoucí pracovní zatížení), ale je také zřejmé, že existují přetrvávající problémy, kde je pokrok v některých oblastech práce pomalý, jako je odpad, řešení trestné činnosti v oblasti životního prostředí a řešení složitých právních předpisů, kde by IMPEL mohl mít vliv.
  • Téměř ve všech oblastech respondenti uvedli, že by bylo užitečné více školení/poradenství. Z odpovědí vyplynulo, že by k tomu dobře posloužila spolupráce na projektech a zprostředkování výměny odborníků.  
  • Jedná se o první průzkum, v němž se změna klimatu objevila, a přinesl opravdu užitečné informace, včetně různých způsobů, jakými organizace začínají do své práce začleňovat téma změny klimatu, například účastí na tvorbě národních klimatických plánů zaměřených na snížení uhlíkové stopy. Klíčové pro splnění budoucích cílů bude zaujmout proaktivní přístup a jasně vymezit odpovědnost orgánů ve vztahu ke změně klimatu. 

Celá zpráva je k dispozici

Zpráva o implementaci výzvy 2021


Subscribe to our newsletter