IMPEL Logo

Toteutuksen haasteet 2021 -raportti on nyt saatavilla

04 Oct, 2022

Toteutusta koskevan haasteen tarkoituksena on kartoittaa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä haasteita ja sen täytäntöönpanon esteitä. Implementation Challenge 2021 -raportti on jatkoa kyselylle, joka oli avoin niille, jotka panevat täytäntöön ympäristölainsäädäntöä Euroopassa.

Kyselyssä keskityttiin niihin käytännön haasteisiin, jotka liittyvät ympäristölainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon käytännön toimijoilla eri puolilla Eurooppaa. Tuloksissa tuotiin esiin useita kysymyksiä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon liittyviin haasteisiin sekä sääntöjen noudattamisen esteisiin useilla eri aloilla, kuten jätteet, vesi, saastuminen, ilmastonmuutos, henkilöstövaikeudet sekä valmiuksien kehittäminen, koulutus ja tiedonvaihto.   

Tulokset voivat auttaa IMPELiä monin tavoin:

  • Tarjoamalla näyttöä siitä, että on olemassa pysyviä ongelmia, joihin on puututtava. Selkeimmät esimerkit ja asiat, joihin IMPEL ei voi suoraan vaikuttaa, liittyvät henkilöstövaikeuksiin (henkilöstön puute, koulutuksen puute, kasvava työmäärä), mutta on myös selvää, että joillakin työaloilla on pysyviä ongelmia, joissa edistyminen on hidasta, kuten jätehuolto, ympäristörikosten torjunta ja monimutkaisen lainsäädännön käsittely, joissa IMPEL voisi vaikuttaa.
  • Vastaajat sanoivat lähes kaikilla aloilla, että koulutuksen/opastuksen lisääminen olisi hyödyllistä. Vastauksissa todettiin, että yhteistyö hankkeissa ja asiantuntijavaihdon helpottaminen toimisivat hyvin tässä tarkoituksessa.  
  • Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa ilmastonmuutos on ollut esillä, ja siitä saatiin todella hyödyllistä tietoa, muun muassa siitä, miten eri tavoin organisaatiot ovat alkaneet sisällyttää ilmastonmuutoksen aiheena työhönsä, esimerkiksi osallistumalla kansallisten ilmastosuunnitelmien laatimiseen, joilla pyritään vähentämään hiilijalanjälkeä. Ennakoiva lähestymistapa ja viranomaisten vastuiden selkeys ilmastonmuutoksen suhteen ovat avainasemassa tulevien tavoitteiden saavuttamisessa. 

Koko raportti on saatavilla

Implementation Challenge 2021 Report


.

Subscribe to our newsletter