IMPEL Logo

Rapport om genomförandeutmaningar 2021 är nu tillgänglig.

04 Oct, 2022

Syftet med genomförandeutmaningen är att identifiera utmaningar i genomförandet av EU:s miljölagstiftning och hinder för dess tillämpning. Implementation Challenge 2021 Report är en uppföljning av en undersökning som var öppen för dem som tillämpar miljölagstiftningen i Europa.

Denna undersökning fokuserade på de praktiska utmaningarna i samband med tillämpning och genomförande av miljölagstiftningen av yrkesverksamma i hela Europa. Resultaten belyste ett antal frågor som rörde utmaningarna för genomförandet, liksom hinder för efterlevnad, inom en rad områden som avfall, vatten, föroreningar, klimatförändringar, personalproblem och kapacitetsuppbyggnad, utbildning och kunskapsutbyte.   

Resultaten kan hjälpa IMPEL på flera sätt:

  • Den kan ge belägg för att det finns kvarstående problem som måste hanteras. De tydligaste exemplen och något som IMPEL inte kan kontrollera direkt gäller personalproblem (personalbrist, brist på utbildning, ökande arbetsbelastning), men det är också tydligt att det finns bestående problem där framstegen går långsamt inom vissa arbetsområden, t.ex. avfall, bekämpning av miljöbrottslighet och hantering av komplicerad lagstiftning, där IMPEL skulle kunna påverka.
  • På nästan alla områden sa de svarande att det skulle vara till hjälp med mer utbildning/vägledning. Svaren visade att samarbete i projekt och underlättande av expertutbyten skulle fungera bra för detta.  
  • Detta är den första undersökningen som klimatförändringarna ingår i, och den gav en del mycket användbar information, bland annat om de olika sätt på vilka organisationer börjar bygga in klimatförändringarna som ett ämne i sitt arbete, till exempel genom att delta i skapandet av nationella klimatplaner som syftar till att minska koldioxidavtrycket. Ett proaktivt tillvägagångssätt och en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter när det gäller klimatförändringar kommer att vara avgörande för att uppnå framtida mål. 

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig

Implementation Challenge 2021 Report


Subscribe to our newsletter