IMPEL Logo

Správa o výzvach pri implementácii 2021 je teraz k dispozícii

04 Oct, 2022

Cieľom výzvy na implementáciu je identifikovať problémy pri implementácii práva EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj prekážky pri jeho presadzovaní. Správa Implementačná výzva 2021 nadväzuje na prieskum, ktorý bol otvorený pre subjekty, ktoré implementujú environmentálne právo v Európe.

Tento prieskum sa zameral na praktické výzvy spojené s uplatňovaním a implementáciou environmentálneho práva odborníkmi z praxe v celej Európe. Výsledky poukázali na viaceré problémy týkajúce sa výziev pri vykonávaní, ako aj prekážok pri dodržiavaní predpisov v celom rade oblastí, ako sú odpady, voda, znečistenie, zmena klímy, personálne ťažkosti a budovanie kapacít, odborná príprava a výmena poznatkov.   

Výsledky môžu pomôcť IMPEL viacerými spôsobmi:

  • Poskytnutím dôkazov o tom, že existujú pretrvávajúce problémy, ktoré je potrebné riešiť. Najjasnejšie príklady a niečo, čo IMPEL nemôže priamo ovplyvniť, sa týkajú personálnych ťažkostí (nedostatok zamestnancov, nedostatočná odborná príprava, zvyšujúce sa pracovné zaťaženie), ale je tiež jasné, že existujú pretrvávajúce problémy, v ktorých je pokrok v niektorých oblastiach práce pomalý, ako napríklad odpady, riešenie environmentálnej kriminality a riešenie zložitých právnych predpisov, kde by IMPEL mohol mať vplyv.
  • Takmer vo všetkých oblastiach respondenti uviedli, že by bolo užitočné viac odbornej prípravy/poradenstva. Z odpovedí vyplynulo, že by na to dobre poslúžila spolupráca na projektoch a uľahčenie výmeny expertov.  
  • Tento prieskum, v ktorom sa zmena klímy objavila po prvýkrát, priniesol naozaj užitočné informácie vrátane rôznych spôsobov, ako organizácie začínajú zapracovávať zmenu klímy ako tému do svojej práce, napríklad účasťou na tvorbe národných klimatických plánov zameraných na zníženie uhlíkovej stopy. Zaujatie aktívneho prístupu a jasné vymedzenie zodpovednosti orgánov v súvislosti so zmenou klímy bude kľúčom k dosiahnutiu budúcich cieľov. 

Úplná správa je k dispozícii

Správa o implementácii výzvy 2021


Subscribe to our newsletter