IMPEL Logo

Stretnutie expertného tímu pre priemysel a ovzdušie Stuttgart 18.-19. októbra 2023

20 Oct, 2023

Zasadnutie expertného tímu Industry & amp; Air 2023 sa konalo 18. a 19. októbra v Stuttgarte a online. Spoločne ho zorganizovalo medzinárodné oddelenie Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg v Nemecku pod záštitou Siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL). Veľká vďaka, že sme mohli využiť ich budovu, patrí aj pomocníkom z ministerstva a nášmu nemeckému kolegovi Oliverovi Wolfovi. Bez ich pomoci a tiež kolegov zo sekretariátu IMPEL by sa nám to nepodarilo tak úspešne zrealizovať! 

Zameraním tohto podujatia bolo poskytnúť aktuálne informácie o projektoch IMPEL, ktoré prebiehajú v rokoch 2022 - 2024 v rámci expertného tímu pre priemysel a ovzdušie, najmä o projekte Podpora implementácie IED a výhľad na ďalšie obdobie 25 - 27, v ktorom budeme musieť určiť témy na ďalšie trojročné obdobie. Bolo zrejmé, že ľudia opäť dôverujú stretnutiam F2F, pretože tentoraz bolo plne obsadené 50 ľuďmi z 20 krajín a ďalších 15 sa pripojilo online. Celkovo sa do stretnutia zapojilo takmer 26 krajín. Je dobré si všimnúť, že tento typ najmä F2F stretnutí dáva sieti skutočnú energiu. 

Prijal nás generálny riaditeľ Dr. Michael Münter z Ministerstva životného prostredia, ochrany klímy a energetického sektora Bádenska-Württemberska. Po niekoľkých formalitách a predstavení online predsedu Denisa Pavlovsa, mňa ako predsedu a vedúceho odborného tímu na mieste a novej zástupkyne Pauly Vehmanperaa sme začali rýchly networking. Po tomto energickom podujatí sme boli všetci pripravení na zvyšok programu.  

Andres Grangler, Regionálna rada Tübingen, odbor životného prostredia, vedúci oddelenia pre priemysel a obce, predniesol nám prezentáciu o implementácii IED v Bádensku Württembersku. Uznal, že veľa odborníkov z praxe v Bádensku Württembersku text IED až tak nepozná. Používajú štátne zákony a povolenia.  

Zástupca GR ENV Európskej komisie pán Camille Siefridt nás informoval o najnovšom vývoji revízie smernice o priemyselných emisiách. Teraz sme všetci zvedaví na konečný výsledok rokovaní, ktoré sa uskutočnia 28. októbra. Z Francúzska Jérôme BAI podal správu zo stretnutia o poznatkoch z incidentov, ktoré sa konalo 23. - 24. mája minulého roka v Marseille, a informoval o stretnutí v roku 2025. Nemusíme čakať tak dlho, pretože v roku 2024 sa bude konať osobitné stretnutie Learning from Incidents v Holandsku. To bude organizované v úzkej koordinácii s BARPI vo Francúzsku.  

Paula Vehmaanpera nás oboznámila s dlhým zoznamom tém. S veľkým poďakovaním bývalému zástupcovi Jamiemu McGeachymu zo Škótska, ktorý na tom odviedol veľa práce. Teraz máme na výber 14 tém. V závislosti od dostupnosti vedúcich pracovných skupín a záujmu členov IMPEL vyberieme v budúcich mesiacoch konečných kandidátov na zadávacie podmienky (ZP) a začneme s prípravou. Niektorí kandidáti sú pokračovaním (obehové hospodárstvo, spoločné kontroly, skúsenosti z projektu incidentov) a niektorí úplne noví (výroba a skladovanie vodíka, veterné mlyny a solárne parky, energetická účinnosť a ďalšie).  

Záverom stretnutia boli prezentácie dvoch hotových produktov: IRAM 2 o zameraní a odhade času na inšpekcie, ktoré predložil Vladimír Kaiser zo Slovinska, a osvedčené postupy pri nerutinných inšpekciách, ktoré som predložil ja a všetci členovia pracovnej skupiny. Ďalšími krokmi je ich schválenie na GA v Španielsku a ich pridanie do príručky "doing the right thing".  

Po tom všetky pracovné skupiny pracovali na svojich témach. Vo večernom programe sme sa navzájom a so Stuttgartom trochu lepšie spoznali. Na prehliadke mesta sme sa dozvedeli, že názov Stuttgart pochádza od koní. A teraz je konská sila hlavným hnacím motorom ekonomiky mesta vďaka výrobcom luxusných automobilov Mercedes a športových vozidiel od Porche. A aj tentoraz som počas večere zaviedol prekvapenie na zlepšenie nadväzovania kontaktov.  

Druhý deň mali pracovné skupiny ďalší čas na prácu na svojich témach, po ktorom nasledovala prezentácia ich doterajších výsledkov a plánov na posledný rok. Pracovná skupina 10 o hydine a ošípaných predstavila naozaj profesionálne vyzerajúci firemný film o práci pracovnej skupiny. Čoskoro ho budete môcť obdivovať aj na webovej stránke IMPEL-u.  

Zvedaví ste, čo by mohlo byť tým prekvapením počas večere? Príďte na naše ďalšie stretnutie IED, ktoré sa uskutoční 16. a 17. októbra. Miesto v tejto chvíli ešte nie je isté, ale máme dva návrhy lokalít. Pre tých, ktorí sa zúčastnili: ďakujeme za vaše pozitívne príspevky a energickú prítomnosť. Uvidíme sa v roku 2024 alebo skôr v niektorej z pracovných skupín alebo pri spoločných kontrolách!  

Paula a Marinus 

Viac informácií o Tíme expertov a projekt implementácie smernice IMPEL sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti IMPEL.  

Členovia si môžu pozrieť všetky prezentácie na basecampe pomocou tohto odkazu

Subscribe to our newsletter