IMPEL Logo

4 Nätverksdagen Gemensamt uttalande, Tillsammans i kampen mot miljöbrottslighet

31 May, 2021

Gemensamt uttalande från de fyra nätverken

I samband med de fyra nätverkens dag:

“Tillsammans i kampen mot miljöbrottslighet”

21 maj 2021

Fredagen den 21 maj 2021 deltog mer än 150 domare, åklagare, miljötillsynsmyndigheter, poliser och EG-tjänstemän i den första virtuella 4 Networks Day,

Together in the fight against environmental crime

Efter två framgångsrika gemensamma konferenser 2016 i Utrecht (NL) och 2017 i Oxford (UK) organiserade IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE och EUFJE detta virtuella evenemang med stöd av LIFE+ SATEC-projektet, för att sammanföra specialiserade praktiker som arbetar med att bekämpa miljöbrott.

Det övergripande målet med de fyra nätverksevenemangen är att förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen och att förena sina krafter genom att sammanföra tillsynsmyndigheter, inspektörer, poliser, åklagare och domare. Även om polisens, åklagarnas och domarnas arbete är mer direkt inriktat på att bekämpa miljöbrott är förtroende och förståelse mellan alla aktörer i efterlevnadskedjan en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete på yrkesutövarnivå, och ett viktigt sätt att uppnå detta är aktivt nätverksarbete.

Den fjärde nätverksdagen koncentrerades på två huvudämnen:

  • Den revisionen av direktiv 2008/99/EG om miljöbrott (“ECD”), och
  • nästa EU:s fleråriga politiska cykel för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet (2022-2025).

På eftermiddagen diskuterade deltagarna i fem parallella, fallorienterade workshops om utvärdering av ekologiska skador i domstol (BIOVAL), verkställighetsåtgärder för avfallstransporter (SWEAP), olagliga transporter av plastavfall, brott mot vilda djur och växter, F-gaser och biodieselbedrägeri.

Dagen för de fyra nätverken har lett till 2 uttalanden från de fyra nätverken om de ovan nämnda nyckelfrågorna; ECD och EU:s policycykel.

Nätverkens två uttalanden kommer att uppmärksammas av EU-institutionerna under forumet om miljööverensstämmelse och styrning den 2 juni 2021, under den gröna veckan, och kommer att skickas till de institutioner som har behörighet i respektive fråga (Europeiska kommissionen och EU:s råd).

Kristina Rabe, ordförande för IMPEL,

Miguel Angel Godoy, ordförande för EnviCrimeNet,

Anne Brosnan, ordförande för ENPE,

Luc Lavrysen, ordförande för EUFJE

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

För mer information om 4 Networks Day se länkarna nedan.

Subscribe to our newsletter