IMPEL Logo

Резултати от онлайн семинара за самоконтрол на емисиите във въздуха от оператори: "По-голямото внимание и обменът на добри практики са ключови"

12 Oct, 2021

Онлайн семинар за самоконтрол на емисиите на оператора във въздуха се проведе на 28 септември и 11 октомври като част от проекта IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, организиран съвместно от ARPA Sardegna (Италия) и  IGAMAOT (Португалия). Семинарът беше посветен на самонаблюдението на операторите, на емисиите във въздуха, непрекъснати и непрекъсваеми, по-специално на надеждността на самонаблюдението и неговото докладване от операторите (задължените лица).

Надеждна схема за самонаблюдение би намалила тежестта на инспекциите, би подобрила шансовете за бързо откриване на нарушения и по този начин би спомогнала за ограничаване на екологичните щети, като направи действията на органите по-ефективни. Навременната и ефективна оценка на данните от страна на компетентните органи, притежателите на разрешителни и инспекторите би могла да доведе до целенасочени действия, които да осигурят коригиране, предотвратяване и санкциониране на нарушенията, но също така и преразглеждане, спиране на действието и отнемане на разрешителни.

На този семинар бяха регистрирани 138 участници от 25 държави, като в него взеха участие представители на национални, европейски и други международни органи и експерти. На него имаше изказвания и презентации от  IMPEL, Европейската комисия - ГД "Околна среда" и Бюрото за КПКЗ, ОИСР, INECE, както и експерти от Австрия, Чили, Хърватия, Финландия, Германия, Италия и Португалия, на които изказваме дълбока благодарност за готовността им да споделят своите знания и опит.


Може да получите достъп до пълната програма и презентациите със следните връзки:

Subscribe to our newsletter