IMPEL Logo

IMPELi 21. üldkogu - Lissabon

12 Jul, 2021

 21st IMPELi üldkogu (GA) koosolek toimus virtuaalselt 29.-30. juunil 2021. Osales üle 80 liikme ja eksperdi. Üldkoosolekut juhatasid IGAMAOTi peainspektor José Brito e Silva, IMPELi Portugali koordinaator Ana Garcia IGAMAOTist ja IMPELi esimees Kristina Rabe.

Koosolek algas Portugali ja Euroopa Komisjoni peamiste ettekannetega. Portugali keskkonnaministeeriumi riigisekretär Inês dos Santos Costa andis ülevaate keskkonnaalasest olukorrast ja väljakutsetest Portugalis ja Euroopas. Vita Jukne, keskkonna peadirektoraadi keskkonnajuhtimise eest vastutava üksuse juht, rõhutas keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise ja jõustamisega seotud probleeme ning tervitas koostööd IMPELiga selle eesmärgi saavutamiseks.

Üldkoosolekul keskenduti peamiselt juhtimisreformi ettepanekute ja võrgustiku otsuste tegemise menetluste kokkuleppimisele. Arutati mitmeid ettepanekuid, mille eesmärk on muuta menetlused selgemaks ja läbipaistvamaks, luua tõhusam juhtimisstruktuur ja tagada kandidaadid võrgustiku võtmepositsioonidele. Lepiti kokku uutes reisi-, pakkumis- ja projektijuhtimise põhimõtetes ning ettepanekus IMPELi juhatuse struktuuri ümberkorraldamiseks ja uute komiteede täitmiseks nii auditi ja hindamise kui ka värbamise valdkonnas. Edasi tuleb arutada, kuidas tagada vabatahtlikud kandidaadid juhatuse võtmepositsioonidele, kuigi võrgustik on juba kokku leppinud, et vaja on usaldusväärset mehhanismi, mille üle otsustatakse oktoobris. Sellega seoses tuleb vähendada üldist töökoormust, eriti esimehe ametikohtade puhul.

Üldkoosolekut teavitati viie eksperdirühma tööstust ja õhku, looduskaitset, jäätmeid ja TFSi ning vett ja maad käsitlevate valdkondadevaheliste küsimuste kohta tehtud tööstust ja õhku käsitleva tööga. Kiideti heaks 2020. aasta lõpetatud projektide aruanded järgmiste projektide kohta:

  1. Keskkonnakahju hindamise kriteeriumid (CAED)
  2. Raport heade tavade kohta, et edendada üleminekut ringmajandusele linnade ja tööstuse veemajanduses: Uus vee ringluse indeks
  3. Lõpupõhised laevad
  4. Tööstusheitmete direktiivi (2010/75/EL) rakendamise toetamine
  5. Riigiülevaatuse algatus – 2. etapp
  6. Veealaste kuritegude likvideerimine

Kõik need projektiaruanded on kättesaadavad IMPELi veebisaidil. Ülejäänud projektid kinnitatakse kirjaliku menetluse teel.

Ühenduskogule anti ülevaade suutlikkuse suurendamise ja koolituse projekti tööst.

Kahe üldkoosolek sai ülevaate suutlikkuse suurendamise ja koolituse projektist.

OECD kiideti heaks võrgustiku vaatlejaks.

Subscribe to our newsletter