IMPEL Logo

21. zgromadzenie ogólne IMPEL - Lizbona

12 Jul, 2021

 21st Zgromadzenie Ogólne IMPEL (GA) spotkanie odbyło się wirtualnie w dniach 29-30 czerwca 2021 r. Uczestniczyło w nim ponad 80 członków i ekspertów. GA przewodniczył pan JoséBrito e Silva, inspektor generalny IGAMAOT, pani Ana Garcia, portugalski koordynator IMPEL z IGAMAOT oraz przewodnicząca IMPEL, pani Kristina Rabe.

.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji keynote z Portugalii i Komisji Europejskiej. Pani Inês dos Santos Costa, portugalski sekretarz stanu ds. środowiska, przedstawiła przegląd sytuacji środowiskowej i wyzwań w Portugalii i w Europie. Vita Jukne, kierownik działu odpowiedzialnego za zarządzanie środowiskiem w DG ds. Środowiska, podkreśliła wyzwania związane z wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów dotyczących środowiska i wyraziła zadowolenie ze współpracy z IMPEL w tym zakresie.

Głównym celem GA było uzgodnienie wniosków dotyczących reformy zarządzania i procedur podejmowania decyzji w odniesieniu do sieci. Omówiono szereg propozycji mających na celu stworzenie bardziej przejrzystych i jasnych procedur, stworzenie bardziej efektywnej struktury zarządzania i zapewnienie kandydatów na kluczowe stanowiska w sieci. Uzgodniono nowe zasady dotyczące podróży, przetargów i zarządzania projektami, a także propozycję reorganizacji struktury zarządu IMPEL i obsadzenia nowych komitetów: ds. audytu i oceny oraz ds. rekrutacji. Konieczna będzie dalsza dyskusja na temat tego, jak zapewnić wolontariuszy na kluczowe stanowiska w zarządzie, chociaż sieć uzgodniła już, że potrzebny jest niezawodny mechanizm, który zostanie ustalony w październiku. W związku z tym należy zmniejszyć ogólne obciążenie pracą, zwłaszcza w przypadku stanowisk przewodniczących.

Zarząd został poinformowany o pracy pięciu zespołów ekspertów ds. zagadnień przekrojowych, przemysłu i powietrza, ochrony przyrody, odpadów i TFS oraz wody i ziemi. Zatwierdzono sprawozdania z projektów zakończonych w 2020 r. dotyczące następujących kwestii:

  1. Kryteria oceny szkód w środowisku (CAED)
  2. Raport dotyczący dobrych praktyk promujących przejście do gospodarki cyrkularnej w miejskiej i przemysłowej gospodarce wodnej: Nowy indeks cyrkularności wody
  3. .
  4. Statki wycofane z eksploatacji
  5. Wsparcie wdrożenia dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE)
  6. National Peer Review Initiative – Phase 2
  7. Przestępstwa wodne

Wszystkie te sprawozdania z projektów są dostępne na stronie internetowej IMPEL. Pozostałe projekty zostaną zatwierdzone w drodze procedury pisemnej.

Zarząd został poinformowany o pracach w ramach projektu dotyczącego budowania potencjału i szkoleń.

OECD zostało zatwierdzone jako obserwator w sieci.

Subscribe to our newsletter