IMPEL Logo

21. valné zhromaždenie IMPEL - Lisabon

12 Jul, 2021

V dňoch 29. - 30. júna 2021 sa uskutočnilo 21.st Valné zhromaždenie (GA) IMPELu. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 členov a expertov. GA predsedal pán Jos eacute;Brito e Silva, generálny inšpektor IGAMAOT, pani Ana Garcia, portugalská koordinátorka IMPEL z IGAMAOT a predsedníčka IMPEL, pani Kristina Rabe.

Zasadnutie sa začalo hlavnými prezentáciami z Portugalska a Európskej komisie. Pani Inês dos Santos Costa, portugalská štátna tajomníčka pre životné prostredie, poskytla prehľad o situácii a výzvach v oblasti životného prostredia v Portugalsku a v Európe. Pani Vita Jukne, vedúca oddelenia zodpovedného za environmentálne riadenie na Generálnom riaditeľstve pre životné prostredie, zdôraznila výzvy spojené s implementáciou a presadzovaním environmentálnych právnych predpisov a uvítala spoluprácu s IMPEL v tejto oblasti.

Hlavnou témou GA bola dohoda o návrhoch reformy správy a rozhodovacích postupoch pre sieť. Diskutovalo sa o viacerých návrhoch, ktorých cieľom je vytvoriť jasnejšie a transparentnejšie postupy, vytvoriť efektívnejšiu štruktúru riadenia a zabezpečiť kandidátov na kľúčové pozície v sieti. Odsúhlasili sa nové politiky týkajúce sa cestovania, verejného obstarávania a riadenia projektov, ako aj návrh na reorganizáciu štruktúry rady IMPEL a obsadenie nových výborov pre audit a hodnotenie aj pre nábor zamestnancov. Bude potrebné ďalej diskutovať o tom, ako zabezpečiť dobrovoľníkov na kľúčové pozície v rade, hoci sieť sa už dohodla, že je potrebný spoľahlivý mechanizmus, o ktorom sa rozhodne v októbri. S tým súvisí aj potreba znížiť celkovú pracovnú záťaž najmä v prípade predsedníckych pozícií.

Všeobecné zhromaždenie bolo informované o práci piatich expertných tímov pre prierezové témy, priemysel a ovzdušie, ochranu prírody, odpady a TFS a vodu a pôdu. Boli schválené správy o ukončených projektoch z roku 2020, ktoré sa týkali:

  1. Kritériá hodnotenia environmentálnych škôd (CAED)
  2. Zpráva o osvedčených postupoch na podporu prechodu na obehové hospodárstvo v oblasti hospodárenia s vodou v mestách a priemysle: Nový index obehového hospodárenia s vodou
  3. Koniec životnosti lodí
  4. Podpora vykonávania smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ)
  5. Národná iniciatíva vzájomného hodnotenia – 2. fáza
  6. Vodná kriminalita

Všetky tieto správy o projektoch sú k dispozícii na webovej stránke IMPEL. Zostávajúce projekty budú schválené písomným postupom.

VZ bolo informované o práci na projekte budovania kapacít a odbornej prípravy.

OECD bola schválená ako pozorovateľ siete.

Subscribe to our newsletter